Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
TAF Preventive Medicine Bulletin
Periodical of Gulhane Medical Faculty Dpt. of Public Health
Journal Home Page
ISSN: 1303-734X (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 15, Issue 6
      pp. 478-595
  » Volume 15, Issue 5
      pp. 382-477
  » Volume 15, Issue 4
      pp. 277-381
  » Volume 15, Issue 3
      pp. 171-276
  » Volume 15, Issue 2
      pp. 75-170
  » Volume 15, Issue 1
      pp. 1-74

 

Open Access

Original ResearchThe Applıcatıon Of Women Towards Food Safety

Suzan Şeren Karakuş, Saime Küçükkömürler.

Abstract
Objective: This study aims to determine the applications of women towards food safety during purchasing, preparing, cooking, storing foods and factors affecting these implementations.
Tools and Method: The study included 300 women, who resided in Ankara, were randomly chosen, were volunteered to join study and were responsible for purchasing and preparing food. The survey used in the study consisted of sections as demographical information, food purchasing, food cooking, vehicle hygiene, and personal hygiene. The frequencies of women in implementing these practices towards women were scored and statistical operations were made according to these scores.
Findings: 28.0% of the women participating in the study were high school graduate, and 44.3% of them were university graduate. Their average age was 35.43±11.39 years. The lower the ages of women were, the significantly higher their food purchasing scores (FPRS), food preparing scores (FPS), food storing score (FSS), personal hygiene score (PHS) and total food security score (TFSS) were (p< 0.05). The increase in the income levels of women results in the increase in FPS (p= 0.015) and vehicle hygiene score (VHS) (p= 0.007). Statistically significant difference was found between education levels and FPRS and food cooking score (FCS) (p< 0.005).
Result: Educational and income levels of women affect their applications towards food safety. The individuals domestically responsible for food preparing require education to provide hygiene in food preparing, storing, etc. applications. Women should be given trainings about food safety and personal hygiene.

Key words: Food safety, Food Hygiene, Kitchen, Nutrition, WomenKadınların Besin Güvenliğine Yönelik Uygulamaları

Özet
Amaç: Bu araştırmada kadınların besin satın alma, hazırlama, pişirme depolama, esnasındaki besin güvenliğine yönelik uygulamaları ve bu uygulamaları etkileyen faktörler saptanmaya çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ankara da ikamet eden, tesadüfü olarak seçilen, araştırmaya katılmaya gönüllü, besin satın alma ve mutfak işlerinden sorumlu 300 kadın katılmıştır. Araştırmada kullanılan anket; demografik bilgiler yanında besin satın alma, besin hazırlama, besin pişirme, besin depolama, araç hijyeni ve kişisel hijyen bölümlerinden oluşmaktadır. Kadınların bu bölümlerde yer alan besin güvenliğine yönelik ifadeleri yapma sıklıkları puanlanmış ve istatistiksel işlemler bu puanlamalar üzerinden yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların kadınların %28.0’ı lise % 44.3’ü üniversite mezunudur. Yaş ortalaması 35.43±11.39 dur. Kadınların yaşları düştükçe besin satın alma puanı (BSP), besin hazırlama puanı (BHP), besin depolama puanı (BDP), kişisel hijyen puanı (KHP) ve toplam besin güvenlik puanı (TBGP) anlamlı ölçüde artmıştır (p< 0.05). Kadınların gelir düzeyi arttıkça BHP’nı (p= 0.015), araç hijyeni puanı (AHP) da artmaktadır (p= 0.007). Kadınların eğitim durumu ile BSP nı ve BPP nı arasında da istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur(p< 0.005).
Sonuç: Kadınların eğitim ve gelir düzeyi besin güvenliğine yönelik uygulamaları etkilemektedir. Evde besin hazırlamadan sorumlu olan bireylerin besin hazırlama, depolama vb. süreçlerde iyi hijyen uygulamaları yapabilmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. Kadınlara besin güvenliği ve kişisel hijyen konularında eğitim verilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Besin Güvenliği, Besin Hijyeni, Mutfak, Beslenme, KadınREFERENCES
1. McSwane D, Rue NR, Linton R. Essentials of Food Safety And Sanitation. 4 th edition. New Jersey. Pearson Prentice Hall, 2005, p. 35-39, 77,92.
2. Scott E. Foodborne disease and other hygiene issues in the home. Journal of Applied Bacteriology. 1996; 80(1): 5-9. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
3. Bloomfield SF, Scott E. Cross-contamination and infection in the domestic environment and the role of chemical disinfectants. Journal of Applied Microbiology. 1997; 83(1): 1-9. [DOI via Crossref]   
4. Gorman R, Bloomfield S, Adley CC. A study of cross-contamination of food-borne pathogens in the domestic kitchen in the republic of Ireland. International Journal of Food Microbiology. 2002; 76(1): 143-150. [DOI via Crossref]   
5. Ojima M, Toshima Y, Koya E, et al. Hygiene measures considering actual distributions of microorganisms in japanese households. Journal of Applied Microbiology. 2002; 93(5): 800-809. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
6. Duyff RL. Food & Nutrition Guide. New York. The American Dietetic Association, 1998, p. 303-326.
7. Cigerim N, Beyhan Y. Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen. 1. Baski. Ankara. Kok Yayincilik, 1994, s. 13,26,34-46.
8. Saglam F, Gumuþ A, Dokcan B. Tuketicilerin besin satin alimina iliþkin bilgi, tutum ve davraniþlari. Beslenme ve Diyet. 1999; 28(1): 39-46.
9. Budak N, Çicek B, Þahin H. Kayseri ilinde tuketicilerin besin aliþveriþine yonelik davraniþlari. Beslenme ve Diyet Dergisi. 2005; 33(2): 71-81.
10. Topuzoglu A, Hidiroglu S, Ay P, Önsuz F, Ýkiiþik H. Tuketicilerin gida urunleri ile ilgili bilgi duzeyleri ve saglik risklerine karþi tutumlari. TSK Koruyucu Hekimlik Bulteni. 2007; 6 (4): 253-258.
11. Þanlier N, Þeren S. Tuketicilerin besin satin alma bilinçlerinin degerlendirilmesi. Üçuncu Sektor Kooperatifçilik. 2005; 149: 12-29.
12. Yabanci N, Sanlier N. An assessment of hygienic conditions in nursery schools' kitchens. Nutrition & Food Science. 2007; 37(6): 419-426. [DOI via Crossref]   
13. Bennion M, Scheule B. Introductory Foods. 12.th edition. New Jersey. Prentice Hall, 2004, p. 63,71.
14. Wardlaw GM, Hampl, JS. Perspectives in Nutrition. 7 th edition. Boston. Mc Graw Hill, 2007, p. 695-705.
15. Talas C, Ucar A, Ozcelik ÖA. Women food safety practices from shopping to eating in Ankara, Turkey. Pakistan Journal of Nutrition. 2009; 8(9): 1422-1429. [DOI via Crossref]   
16. Ayaz Topçu A, Koksal E, Bilgili N. 15-49 yaþ grubu ev hanimlarinin besin hazirlama, piþirme ve saklama yontemleri konusunda bilgi, tutum ve davraniþlarina yonelik bir araþtirma. Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2003; 60(3): 77-86.
17. Koçak H. Amasya Ýli Merkez Ýlçesi ve Koylerinde Yiyecek hazirlama Piþirme ve Saklama Uygulamalari. Yuksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi: Ankara. 2005.
18. Worsfold D, Griffith CJ. Assessment of the standard of consumer food safety behavior. Journal of Food Protection. 1997; 60(4): 399-406.
19. Kutluay Merdol T, Beyhan Y, Cigerim N, et al. Toplu Beslenme Yapilan Kurumlarda Çaliþan Personel için Sanitasyon/ Hijyen Egitimi Rehberi. 1. Baski. Ankara. Hatiboglu Yayinevi, 2000, s. 12.
20. Fischer ARH, De Jong AEI, Van Asselt ED, De Jonge R, Frewer LJ, Nauta MJ. Food safety in the domestic environment: an interdisciplinary investigation of microbial hazards during food preparation. Risk Analysis. 2007; 27(4): 1065-1082. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
21. Thompson, J, Manore M. Nutrition: An Applied Approach. 1 st Edition. San Francisco. Pearson Benjamin Cumings, 2005, p. 507.
22. Jong AEI, Verhoeff-Bakkenes L, Nauta MJ, Jonge R. Cross contamination in the kitchen: effect of hygiene measures. Journal of Applied Microbiology. 2008; 105(2): 615-624. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
23. Rusin P, Orosz-Coughlin P, Gerba C. Reduction of faecal coliform, coliform and heterotrophic plate count bacteria in the household kitchen and bathroom by disinfection with hypochlorite cleaners. Journal of Applied Microbiology. 1998; 85(5): 819-828. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
24. Ikawasa JY, Rossen JS. Reducing bacteria in household sponges. Journal of Environmental Health. 1999; 62: 18-22.
25. Altekruse SF, Street DA, Fein SB, Levy AS. Consumer knowledge of foodborne microbial hazards and food-handling practices. Journal of Food Protection. 1996; 59 (3): 287-294. [Pubmed]   
26. Scott E, Bloomfield SF. The survival and transfer of microbial contamination via cloths, hands and utensils. Journal of Applied Microbiology. 1990; 68(3): 271-278. [DOI via Crossref]   
27. Bilici S, Uyar MF, Beyhan Y, Saglam F. Besin Guvenligi. 1. Baski. Ankara. Saglik Bakanligi Yayinlari, 2008, s. 12.
28. Çiçek B, Budak N, Þahin H. Kayseri ilinde ev kadinlarinin besinleri saklama uygulamalari. Saglik Bilimleri Dergisi. 2005; 14(1): 43-51.
29. Uzunoz M, Buyukbay OE, Bal GSH. Kirsal kadinlarin gida guvenligi konusunda bilinç duzeyleri (Tokat ili ornegi). Uludag Üniversitesi Ziraat Fakultesi Dergisi. 2008; 22(2): 35-46.
30. Guleç M, Topbaþ M, Kir T, Hadse M. Ankara'da sosyoekonomik duzeyi farkli iki yerleþim yerindeki iki ilkogretim okulundan seçilen ogrencilerde el yikama aliþkanliklari. Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2000; 57(2): 71-76.
31. Þanlier N, Comert M, Durlu-Özkaya F. Hygiene perception: condition of hotel kitchen staffs in Ankara, Turkey. Journal of Food Safety. 2010; 30(2): 415-431. [DOI via Crossref]   
32. Unusan N. Consumer food safety knowledge and practices in the home in Turkey. Food Control. 2007; 18(1): 45-51. [DOI via Crossref]   
33. Satia JA, Galanko JA, Neuhouser ML. Food nutrition label use is associated with demographic, behavioral, and psychosocial factors and dietary intake among African Americans in North Carolina. Journal of the American Dietetic Association. 2005; 105(3): 392-402. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Karakus SS, Kucukkomurler S. [The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]. TAF Prev Med Bull. 2012; 11(6): 651-660. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613Web Style

Karakus SS, Kucukkomurler S. [The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]. www.scopemed.org/?mno=13548 [Access: December 09, 2016]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613AMA (American Medical Association) Style

Karakus SS, Kucukkomurler S. [The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]. TAF Prev Med Bull. 2012; 11(6): 651-660. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613Vancouver/ICMJE Style

Karakus SS, Kucukkomurler S. [The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]. TAF Prev Med Bull. (2012), [cited December 09, 2016]; 11(6): 651-660. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613Harvard Style

Karakus, S. S. & Kucukkomurler, S. (2012) [The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]. TAF Prev Med Bull, 11 (6), 651-660. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613Turabian Style

Karakus, Suzan Seren, and Saime Kucukkomurler. 2012. [The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11 (6), 651-660. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613Chicago Style

Karakus, Suzan Seren, and Saime Kucukkomurler. "[The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]." TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (2012), 651-660. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613MLA (The Modern Language Association) Style

Karakus, Suzan Seren, and Saime Kucukkomurler. "[The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]." TAF Preventive Medicine Bulletin 11.6 (2012), 651-660. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613APA (American Psychological Association) Style

Karakus, S. S. & Kucukkomurler, S. (2012) [The Applıcatıon Of Women Towards Food Safety]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11 (6), 651-660. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1324455613Submit your manuscript
Register
Abstracting & Indexing
Instructions for Authors
Editorial Board
Aims & Scope
About this Journal
Sign up for TOC

ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Suzan Şeren Karakuş
Articles by Saime Küçükkömürler
on IndexScholar Fulltext
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2647
Downloaded: 970
Cited: 0
 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.