Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Article

Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 21-38


Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: The Case of Turkey

Emek Aslı CİNEL, Nebiye YAMAK.

Abstract
As known, level of foreign currency reserve gives high mobility to Central Bank in reaching targets of macroeconomics policy, in conducting monetary policy and in sustaining exchange rate regime applied currently. In the last ten years the level of foreign currency reserves of the Central Bank in our country has often been in the subject of disputations and these disputations are still going on. For some people, level of the foreign currency reserves of the Central Bank of Turkey is more than required, for some others it is less than required. In the perspective of these discussions, the purpose of our study is first to econometrically determine the macroeconomic variables that affect the level of foreign currency reserves of the Central Bank of Turkey and to evaluate the effectiveness of the monetary policy of the Central Bank under the light of our findings. The data used in our econometric analysis are quarterly and between the years 2000 and 2013. In the study error correction models were used.

Key words: Foreign currency reserve, Central Bank (of Turkey), foreign currency exchange rate. JEL Classification: E58.Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği

Özet
Bilindiği üzere, merkez bankasının döviz rezerv düzeyi, makroekonomik politika hedeflerinin sağlanmasında, para politikasının uygulanmasında ve uygulanan döviz kuru rejiminin sürdürülebilmesinde merkez bankasına yüksek hareket yeteneği sağlamaktadır. Son on yıl içinde ülkemizde merkez bankası döviz rezervlerinin düzeyi sık sık tartışmalara neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kimilerine göre merkez bankası döviz rezerv düzeyi gereğinden fazla, kimilerine göre de olması gerekenden azdır. Bu çalışmada amaç, yukarıdaki tartışmalar doğrultusunda ülkemizde merkez bankası döviz rezervlerinin düzeyini belirleyen makroekonomik değişkenlerin neler olduğunu ekonometrik yönden tespit etmek ve elde edilen bulgular çerçevesinde genelde merkez bankası para politikasının, özelde döviz kuru politikasının etkinliğini değerlendirmektir. Ekonometrik analizde kullanılan veriler üçer aylık olup, 2000-2013 yıllarını kapsamaktadır. Çalışmada hata düzeltme modelleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Döviz rezervi, Merkez Bankası, döviz kuru. JEL Sınıflaması: E58


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons