Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Article

Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 1-9


Validity and reliability of the Turkish Version of the Vaginal Penetration Cognition Questionnaire (VCPQ) in a sample of women with vaginismus and dyspareunia

Sultan Doğan, Gamze Varol-Saraçoğlu, Evrim Erbek.

Abstract
Objective: To examine reliability and validity of the Turkish version of the Vaginal Penetration Cognition Questionnaire (VPCQ) in a Sample of Women with Vaginismus and Dyspareunia. Method: A sample of 210 women with female sexual dysfunction (FSD) (70 women with lifelong vaginismus, 70 women with dyspareunia and 70 women without sexual complaints) completed the questionnaire. Factor analyses and validation measures were conducted in both women with and without FSD. Additionally, all participants completed Structured Assessment Questionnaire (SAQ) regarding biographic and complaint characteristics. Results: Conduction of factor analyses yielded five subscale regarding cognitions about vaginal penetration: control cognitions, positive cognitions, self-image cognitions, catastrophic and pain cognitions and genital incompatibility cognitions. Reliability of these five subscales of Turkish version VPCQ ranged from 0.56-0.93, and the test-retest correlations were satisfactory. Four subscales were able to detect significant differences between women with and without FSD. Women with lifelong vaginismus showed lower levels of perceived penetration control and genital incompatibility cognitions, when compared with women with dyspareunia. Conclusions: These results suggest that Turkish VPCQ is a reliable and valid brief self-report measure for assessing cognitions regarding vaginal penetration in women with vaginismus or dyspareunia.

Key words: Self-report measure, vaginismus, dyspareunia, cognitions, Turkish version, validations, reliabilityVajinismus ve disparonisi olan bir grup kadında Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeğinin (VPBÖ) Türkçe Sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Özet
Giriş: Kadında ağrılı cinsel bozuklukların etiyolojisinde, açıklayıcı modellerinde ve tedavisinde bilişlerin önemi vurgulanmış olmakla birlikte, vajinal penetrasyon ile ilgili bilişleri değerlendirmek için bir araç yoktur. Amaç: Bu çalışmanın amacı vajinismus ve disparonisi olan kadınlarda Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeğinin (VPBÖ) Türkçe sürümünün geçerlilik güvenilirlik verilerinin elde edilmesidir. Bu ölçek, özellikle vajinismus ve disparonisi olan kadınlardaki bilişleri değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Yöntem: Ölçeği toplam sayısı 210 olan disparonisi, yaşam boyu vajinismusu ve cinsel sorunu olmayan 70’er kişilik üç grup kadın doldurdu. Ek olarak, bütün kadınlar Yapılandırılmış Bilgi Formu tamamladı. Faktör analizleri ve geçerlilik ölçümleri cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan iki gruba da uygulandı. Bulgular: Faktör analizi sonucu vajinal penetrasyonla ilişkili bilişleri gösteren beş alt ölçek saptandı: Kontrol bilişleri, olumlu bilişler, benlik-imgesi bilişleri, felaketleştirme ve ağrı bilişleri ve cinsel (genital) uyumsuzluk bilişleri. VPB֒nün bu beş alt ölçeğinin güvenilirliği 0.56-0.93 arasında değişiyordu ve test-yeniden test korelasyonları yeterli düzeydeydi. Beş VPBÖ alt ölçeği demografik değişkenlerle oldukça kararlılık gösteriyordu ve ayırt edici (diskriminant) geçerlilik gösteriyordu. Her alt ölçek cinsel sorunu olan ve olmayan kadınlar arasındaki anlamlı farklılıkları saptayabildi. Ayrıca olumsuz bilişlerle ilk dört VPBÖ alt ölçeği cinsel sorunu olan ve olmayan iki kadın grubunu ayırt edebilme yeterliliğini gösterdi. Yaşam boyu vajinismusu olan kadınlar, disparonisi olan kadınlarla karşılaştırıldığında daha düşük penetrasyon kontrolü algısı ve daha yüksek düzeyde genital uyumsuzluk bilişleri bildirdiler. Tartışma: Yapılan çalışma VPB֒nin Türkçe sürümünün vajinismus ve disparonisi olan kadınlarda vajinal penetrasyonla ilişkili bilişleri değerlendirmede geçerli ve güvenilir, kısa bir kendini değerlendirme ölçeği olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kendi-bildirim ölçeği, vajinismus, disparoni, bilişler, Türkçe sürüm, geçerlilik, güvenilirlik


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons