Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users

Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan.

Cited by (2)

Abstract
Objective: The aim of this study is to investigate the factors which affect the mindfulness and trying to determine the role of mindfulness on addiction. In this regard, the aim is to review the use of practicing mindfulness based therapies in the treatment. Methods: One hundred ninety one patients who have been taking treatment in Alcohol and Substance Addiction/Abuse Research and Treatment Center were included in the substance users group. A total of one hundred people, comprised of seventy five teachers and twenty five bank clerks, were included in the non-users group. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), General Health Questionnaire (GHQ), White Bear Suppression Inventory (WBSI), Meta-cognitions questionnaire (MCQ-30), The Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), MMPI Impulsivity Scale (IMP), SCID-I, Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders were administered to the participants. Results: There were no significant differences of mindfulness levels between the addicted and non-addicted groups. When two groups were compared, statistically significant differences of IMP, WBSI, MCQ-30, ERQ suppression subscale and GHQ levels were observed. Lower levels of mindfulness were observed on users who did not receive any treatment in the past and users of non-alcoholic substances. Conclusion: In light of the results of this study, it was determined that albeit the significant differences between the levels of factors which are known to affect mindfulness, including metacognition, repression, impulsivity and physical problems, between groups, there was insignificant difference of mindfulness level observed in both the addicted and non-addicted groups, and this observation was deemed a trace of MAAS scale failing to properly measure the Mindfulness level. The signi-ficantly different levels of factors which affect the mindfulness observed in the addicted group indicate that the Mindfulness therapy might be beneficial in addiction.

Key words: addiction, mindfulness, mindfulness based therapiesBağımlı olan ve olmayan bireylerde farkındalık (mindfulness) ve farkındalığı etkileyen etkenlerin incelenmesi

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, farkındalığı etkileyen etkenleri araştırmak ve farkındalığın bağımlılık üzerindeki rolünü anlamaya çalışmaktır.. Bu açıdan, farkındalık temelli terapilerin tedavide kullanımını da gözden geçirmektir.Yöntem: Çalışmanın bağımlı grubuna, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinde yatarak tedavi görmekte olan 191 kişi, bağımlı olmayan grubuna ise 75 öğretmen, 25 banka memuru, 100 kişi dahil edilmiştir. Katılımcılara, Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BFÖ), Genel Sağlık (GSA), Beyaz Ayı Supresyon Ölçeği (BAS), Üst Biliş Ölçeği-30 (ÜBÖ-30), Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ), Dürtüsel Davranışlar Alt Ölçeği (DDAÖ), DSM-IV-TR için yapılandırılmış klinik görüşme formu uygulanmıştır. Bulgular: Farkındalık düzeyi, bağımlı olan ve olmayan grup arasında farklı bulunmamıştır. İki grup karşılatırıldığında DDAÖ, BASÖ, ÜBÖ-30, DDÖ bastırma alt ölçeği ve GSA arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca, daha önce tedavi görmeyen ve alkol dışı madde kullanan bağımlılarda farkındalık düzeyi daha düşüktür. Sonuç: Bağımlı olan ve olmayan grup arasında farkındalık düzeyinde fark bulunmaması ancak farkındalığı etkilediği bilinen üst biliş, bastırma, dürtüsellik, fiziksel sorunlarda fark gözlenmesinin, araştırmanın örneklem seçimindeki sosyodemografik farklılıklardan kaynaklanabileceği ve BF֒nün ölçtüğü düşünülen farkındalığı tüm yönleriyle ölçemediğini de düşünülmüştür. Yine de farkındalığı etkileyen etkenlerin bağımlı grupta farklı bulunması, bağımlılıkta farkındalık terapisinin yararlı olabileceği izlenimini vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, farkındalık, farkındalık temelli terapilerShare this Article


Advertisement
American Journal of Research in Medical Sciences

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons