Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ResearchA Survey Of Marriage Pattern as Determinants of Fertility Among Women in Southwestern Nigeria

Wasiu Olalekan Adebimpe.

Abstract
Introduction: Fertility levels in many parts of the world continues to rise despite huge resources committed to fertility reduction programmes, with resultant effects on man and his environment. The objective of this study is to assess and compare marriage pattern as determinants of fertility among women living in rural and urban communities in south western Nigeria:
Methodology: Descriptive, cross sectional comparative study among 1024 women of reproductive age group in rural and urban communities using multistage sampling method. Research instrument used were pre-coded, pre-tested, semi structured interviewer administered questionnaires, and data analyzed using the SPSS software.
Results: Mean age at first marriage was 19.6 +3.3 years for rural women and 22.6 +3.9 years among urban women, and the mean difference was statistically significant(p=0.001). Polygamy featured more prominently in rural setting with 212 (41.5%) of respondents compared to 111(21.7%) of urban respondents. In rural setting, 9(27.2%) of respondents remarried among the divorced, separated and widowed (all combined) compared to 11 (32.4%) of same group of urban respondents, and bear children for the new husband in re-marriage.
Mean number of births per woman (index of total fertility rate) was 3.4+1.8 births per woman in rural, and 2.9+1.5 births per urban woman. Women with formal education in both settings had about a half (OR=0.59, 95% C.I=0.45-0.95 and p=0.001) fold fertility level and about one-eighth fold (OR=0.08, 95% C.I=0.06-0.12 and p=0.019) chance of having first marriage below 20 years compared to women with no formal education.
Conclusion: Fertility reduction programmes should remove socio cultural barriers influencing early marriage and indiscriminate remarriages in order to achieve her aims.

Key words: Fertility, marriage pattern, determinants, re-marriageGüneybatı Nijerya’da Kadınlar Arasında Doğurganlığın Belirleyicisi Olarak Evlilik Örüntüsünün Bir İzlemi

Özet
AMAÇ: Doğurganlık düzeyleri, doğurganlığı azaltma programlarına devasa kaynaklar ayrılmasına rağmen insanın ve çevresinin üzerindeki etkilerle dünyanın pek çok yerinde yükselmeye devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı Güneybatı Nijerya’da şehirde ve kırsalda yaşayan kadaınlar arasında doğurganlığın belirleyicisi olarak evlilik örüntüsünü değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.
YÖNTEM: Bu araştırma, kentsel ve kırsal topluluklarda çok aşamalı örnekleme kullanılarak seçilmiş doğurganlık çağında 1024 kadında gerçekleştirilmiş bir tanımlayıcı, kesitsel ve karşılaştırmalı çalışmadır.
Kullanılan araştırma araçları ön denemesi yapılmış, yarı yapılandırılmış ve görüşmeci tarafında uygulanan soru formlarıdır. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: İlk evlilik yaşı kırlı kadınlarda 19,6±3,3 iken kenti kadınlarda 22,6±3,9 idi ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). Polygami kırlı kadınlar arasında %41,5 (212) ile %21,7 (111) olan kentli kadınlara göre oldukça yüksekti. Kırsal bölgede boşanmış, ayrılmış veya dul kalmış kadınların %27,3 (9)’ü, kentsel bölgede ise %32,4 (11)’ü yeniden evlenip yeni kocalarından çocuk sahibi olmuştu. Kadın başına doğum sayısı kırsal bölge kadınlarında 3,4±1,8 iken, kentli kadınlarda 2,9±1,5 idi. Doğurganlık sayısı formal eğitimi olan kadınlarda (her iki bölgede de) formal eğitim almayanların yaklaşık yarısıydı.
Yirmi yaş altında evlenme ihtimali formal eğitimi olan kadınlarda (her iki bölgede de) formal eğitim almayanların yaklaşık sekizde biriydi.
SONUÇ: Doğurganlığı azaltıcı programlar amaçlarına ulaşmak için erken evliliği ve gelişigüzel tekrar evlilikleri etkileyen sosyokültürel engelleri kaldırmalı engellemelidir.

Anahtar Kelimeler: Doğurganlık, Evlilik Örüntüsü, Belirleyiciler, Yeniden Evlenme


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons