Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Article

Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 1-20


Gender Segregated Labor Market and Work-Life Preferences: Evidence from Turkey

Meltem İNCE YENİLMEZ.

Abstract
Recent drastic changes in demand for and supply of labor have given rise to efficient labor market transformations, notably in the status of gender stereotypes in advanced countries. An important question remains: Why are women’s roles in the labor market still lagging in terms of the distribution of resources and wages in developing countries? Given that wage inequality and gender segregation in occupations continues, those issues require further discussion from the viewpoint of gender inequality. While similar transformations have taken place in Turkey, aggregate data indicates that female employment and labor force participation still need special consideration. The framework of socio-cultural and economic factors that determines gender-based division, both in the labor market and households, causes women generally lag behind men at all levels in Turkey. The limited number of jobs available for women, long working hours, heavy working conditions, low wages and women’s lack of work skills are some of the factors keeping women out of the labor market. Despite recent amendments to legislation aimed at preventing gender inequality, it is still not possible to see female employment increasing due to and the strict conservative patriarchal values that characterize Turkish society. Further investments are needed in fields such as the active labor market and life-long learning in order to increase female employment. Reducing informal employment while promoting high quality and productive jobs is all crucial for addressing the problems of female unemployment in Turkey.

Key words: Female employment, gender inequality, discrimination, Turkey. JEL Classification: I21, J13, J21, J24.Cinsiyet Temelli Olarak Ayrışmış İşgücü Piyasası ve Çalışma Yaşamı Tercihleri: Türkiye’den Kanıt

Özet
İşgücü arz ve talebinde son dönemde yaşanan esaslı değişiklikler başta gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet kalıplarındaki statü değişiklikleri olmak üzere etkin işgücü piyasalarında kayda değer dönüşümlere yol açmaktadır. Bununla birlikte, buradaki ayırt edici soru şudur: gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücü piyasasındaki rolleri neden hala kaynak dağılımı ve ücretler açısından geri kalmaya devam etmektedir? Mesleklerdeki süregiden ücret eşitsizliğini ve cinsiyet ayrımcılığını göz önüne aldığımızda, bu sorunların toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakış açısından yeni tartışmalarla ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşümler benzer şekilde Türkiye’de de yaşanmaktadır. Ancak, toplulaştırılmış verilerden anlaşıldığı kadarıyla kadın istihdamını ve işgücüne katılım oranını özel bir dikkat gerektirmektedir. Sosyokültürel çerçeve ile ekonomik faktörlerin hem işgücü piyasasındaki hem de evdeki cinsiyet temelli ayrışmayı belirlemesi nedeniyle, kadınlar genellikle tüm düzeylerde erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Kadınların çalışabileceği işlerin yetersiz olması, uzun çalışma saatleri, ağır çalışma koşulları düşük ücretler ve çalışma hayatındaki beceri yoksunluğu da yine kadınları işgücü piyasasının dışına iten faktörler arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesine yönelik olarak son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerine rağmen, Tür toplumunu karakterize eden baskıcı ve muhafazakâr ataerkil değerler sebebiyle kadın istihdamında bir iyileşmeden söz etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, kadın istihdamının arttırılması için aktif işgücü piyasası ve hayat boyu öğrenme gibi alanlarda yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Kadın istihdamına ilişkin sorunların üzerine gidilebilmesi için kayıt dışı istihdamın azaltılması ve kaliteli ve üretken işlerin teşvik edilmesi hayati önemdedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, Türkiye. JEL Sınıflaması: I21, J13, J21, J24.


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons