Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53


Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients

Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun.

Abstract
Objective: The aim of this study was to examine validity and reliability of Turkish version of Yale Food Addiction Scale (YFAS) among Turkish bariatric surgery patients. Methods: The YFAS scale was administered to obese patients (n=171) who were seeking or underwent bariatric surgery. Construct validity of the scale was evaluated with factor analysis and reliability was evaluated with item-total score correlation and repeatability were tested by intraclass correlation (ICC) analysis between test-retest results. Results: Internal concistency was found adequate Kuder-Richardson Formula 20 coefficient (KR-20)=0.822, and Cronbach’s alpha=0.859 for the entire 25-item YFAS. As Bartlett's Test of Sphericity was significant, the factor model developed in the present study was decided appropriate. Factor analysis extracted six factor in Turkish YFAS that explained for 67.51% of the total variance. Item total correlation coefficients of scale ranged from 0.214-0.666. Conclusion: Our findings support the use of the Turkish YFAS as a reliable measure of food addiction among bariatric surgery patients.

Key words: obesity surgery, food addiction, Yale Food Addiction Scale, validity, reliabilityBariatrik cerrahi hasta grubunda Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri

Özet
Amaç: Bu araştırmanın amacı Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği’nin (Yale Food Addiction Scale, YFAS) Türk bariatrik cerrahi hasta grubunda geçerlilik ve güvenilirliğini incelemektir. Yöntem: Bariatrik cerrahi arayışında olan obez hastalara (n=171) Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği uygulandı. Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analizi ile, güvenilirliği madde toplam puan korelasyonu ile, tekrarlanabilirliği ise test-tekrar test sonuçları arasında sınıf içi korelasyon katsayısı hesaplanılarak değerlendirildi. Bulgular: Yirmi beş maddeli ölçeğin Kuder-Richardson Formula-20 katsayısı ile hesaplanan iç tutarlılığı (KR-20=0.822) ve Cronbach alfa (0.859) değerleri yeterli bulundu. Bartlett's Sphericity Testine göre geliştirilen faktör yapısının anlamlı olduğu kararına varıldı. Faktör analizine göre altı belirgin faktör olarak kümelenen bu yapı toplam varyansın %67.51’ini açıklıyordu. Ölçeğin madde toplam korelasyonları 0.214-0.666 arasında idi. Sonuç: Bulgularımız Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçe formunun bariatrik cerrahi hasta grubunda yeme bağımlılığını ölçmede güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite cerrahisi, yeme bağımlılığı, Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği, geçerlilik, güvenilirlikShare this Article


Advertisement
Journal of Environmental and Occupational Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Article Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons