Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Research

Gulhane Med J. 2012; 54(2): 120-128


Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene

Serpil Özdemir, Tülay Ortabağ, Betül Tosun, Özlem Özdemir, Hatice Bebiş.

Abstract
Data representing overall population about gynecological health problems of women in fertility period are limited in Turkey. In this study it was aimed to determine the knowledge level and behaviors of nursing students about genital hygiene. The study was designed as a cross-sectional study. Universe of the study comprised of 354 students attending to high school of nursing. Questionnaire was developed by researchers following a literature review. Although 50.5% of the junior students (n=55) described a history of abnormal vaginal discharge, only 19.3% (n=21) stated that the discharge was abnormal. Of all the students 5.4% (n=19) stated that “they never took a bath” during menstrual period. There was not a statistically significant difference between the history of vaginal discharge and post-defecation cleaning behaviors of students (x²=19.469, p=0.001). Type of post-defecation cleaning from back to front was more common in students who had a history of abnormal vaginal discharge. In conclusion habits that seem very simple in basic and are, however, frequently neglected are very important in protecting and developing urogenital health in the female.

Key words: Genital hygiene, nursing, studentHemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen hakkındaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi

Özet
Türkiye’de doğurganlık çağındaki kadınlarda jinekolojik sağlık sorunları konusunda geneli temsil edecek veriler oldukça sınırlıdır. Bu araştırmada
hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen ile ilgili bilgi düzeylerini ve alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, kesitsel olarak
tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini hemşirelik yüksek okulunda eğitim gören 354 öğrenci oluşturmaktadır. Soru formu, araştırmacılar tarafından literatür incelemesi sonucu oluşturulmuştur. Birinci sınıf öğrencilerinin %50.5’i (n=55) anormal vajinal akıntı öyküsü tarif etmesine rağmen, yalnız %19.3’ü (n=21) akıntısının anormal olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %5.4’ü (n=19) adet döneminde “hiç banyo yapmadığını” belirtmiştir. Mevcut vajinal akıntı öyküsü ile öğrencilerin taharetlenme davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (x²=19.469, p=0.001). Arkadan öne doğru taharetlenme şeklinin anormal vajinal akıntı öyküsü olan öğrenciler arasında daha yaygın olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, kadında ürogenital sağlığı koruma ve geliştirmede temelde çok basit gibi görünen, ancak sıklıkla göz ardı edilen alışkanlıklar önemli yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genital hijyen, hemşirelik, öğrenci


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons