Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Gülhane Tıp Dergisi
Gulhane Medical Journal
Periodical of Gulhane Military Medical Faculty
Journal Home Page
ISSN: 1302-0471 (Print)
ISSN: 2146-8052 (Online)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 57, Issue 4
      pp. 339-460
  » Volume 57, Issue 3
      pp. 211-338
  » Volume 57, Issue 2
      pp. 91-210
  » Volume 57, Issue 1
      pp. 1-90

 

Open Access

Original ResearchAssessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene

Serpil Özdemir, Tülay Ortabağ, Betül Tosun, Özlem Özdemir, Hatice Bebiş.

Abstract
Data representing overall population about gynecological health problems of women in fertility period are limited in Turkey. In this study it was aimed to determine the knowledge level and behaviors of nursing students about genital hygiene. The study was designed as a cross-sectional study. Universe of the study comprised of 354 students attending to high school of nursing. Questionnaire was developed by researchers following a literature review. Although 50.5% of the junior students (n=55) described a history of abnormal vaginal discharge, only 19.3% (n=21) stated that the discharge was abnormal. Of all the students 5.4% (n=19) stated that “they never took a bath” during menstrual period. There was not a statistically significant difference between the history of vaginal discharge and post-defecation cleaning behaviors of students (x²=19.469, p=0.001). Type of post-defecation cleaning from back to front was more common in students who had a history of abnormal vaginal discharge. In conclusion habits that seem very simple in basic and are, however, frequently neglected are very important in protecting and developing urogenital health in the female.

Key words: Genital hygiene, nursing, studentHemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen hakkındaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi

Özet
Türkiye’de doğurganlık çağındaki kadınlarda jinekolojik sağlık sorunları konusunda geneli temsil edecek veriler oldukça sınırlıdır. Bu araştırmada
hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen ile ilgili bilgi düzeylerini ve alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, kesitsel olarak
tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini hemşirelik yüksek okulunda eğitim gören 354 öğrenci oluşturmaktadır. Soru formu, araştırmacılar tarafından literatür incelemesi sonucu oluşturulmuştur. Birinci sınıf öğrencilerinin %50.5’i (n=55) anormal vajinal akıntı öyküsü tarif etmesine rağmen, yalnız %19.3’ü (n=21) akıntısının anormal olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %5.4’ü (n=19) adet döneminde “hiç banyo yapmadığını” belirtmiştir. Mevcut vajinal akıntı öyküsü ile öğrencilerin taharetlenme davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (x²=19.469, p=0.001). Arkadan öne doğru taharetlenme şeklinin anormal vajinal akıntı öyküsü olan öğrenciler arasında daha yaygın olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, kadında ürogenital sağlığı koruma ve geliştirmede temelde çok basit gibi görünen, ancak sıklıkla göz ardı edilen alışkanlıklar önemli yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genital hijyen, hemşirelik, öğrenciREFERENCES
1. Karatay G, Bahar Özvariþ Þ. Bir saglik merkezi bolgesindeki gecekondularda yaþayan kadinlarin genital hijyene iliþkin uygulamalarinin degerlendirilmesi. C.Ü. Hemþirelik Yuksekokulu Dergisi 2006; 10: 7-14.
2. Ünsal A, Özyazicioglu N, Sezgin S. Dogu Karadeniz’deki bir belde ve ona bagli dokuz koyde yaþayan bireylerin genital hijyen davraniþlari. Anadolu Hemþirelik ve Sag-lik Bilimleri Dergisi 2010; 13: 12-19.
3. Ertabaklar H, Ertug S, Kafkas S, Odabaþi AR, Karataþ E. Vajinal akintili olgularda trichomonas vaginalis araþti-rilmasi. Turkiye Parazitoloji Dergisi 2004; 28: 181-184.
4. Koþtu N, Taþci Beydag KD. Jinekoloji poliklinigine baþ-vuran kadinlarin genital hijyen davraniþlari. Ataturk Üniversitesi Hemþirelik Yuksekokulu Dergisi 2009; 12: 66-71.
5. Ardahan M, Bay L. Hemþirelik yuksek okulu 1.ve 4. si-nif ogrencilerinin vajinal akinti ve bireysel hijyen hakkindaki bilgi duzeyleri. Ege Tip Dergisi 2009; 48: 33-43.
6. Ünsal A. Üniversitede okuyan kiz ogrencilerin genital hijyen davraniþlari. Firat Saglik Hizmetleri Dergisi2010; 5: 79-93.
7. Yagmur Y. Malatya Ýli Firat Saglik Ocagi bolgesinde ya-þayan 15-49 yaþ kadinlarin genital hijyen davraniþlari. TSK Koruyucu Hekimlik Bulteni 2007; 6: 325-330.
8. Pinar T, Çakmak ZA, Saygun M, Pinar G, Ulu N. Gebelikte anormal vajinal akinti uzerine etkili risk faktorleri. Tip Araþtirmalari Dergisi 2009; 7: 79-86.
9. Patel V, Pednekar S, Weiss H, et al. Why do women complain of vaginal discharge? A population survey of infectious and pyschosocial risk factors in a South Asian community. Int J Epidemiol 2005; 34: 853-862. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
10. Zincir H, Bayik Temel A. RÝA’ya ozel daniþmanlik ilkesine gore RÝA uygulanmasi, genital hijyen egitimi ve vulva vajinal enfeksiyonlarinin gorulme iliþkisi. Saglik Bilimleri Dergisi 2010; 19: 60-67.
11. Demirbag CC. Kadinlarda idrar yolu enfeksiyonlarinda hijyenik aliþkanliklarla ilgili risk faktorleri. Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi 2004; 4: 52-58.
12. Temel M, Metinoglu M. Tekirdag Ýline bagli I ve IV nolu saglik ocaklarina baþvuran 15-49 yaþ kadinlarda genital hijyen uygulamalarinin incelenmesi. Ý.U.F.N. Hemþirelik Dergisi 2007; 15: 91-99.
13. Demirtaþ B. Hemþirelik ogrencilerinin vulva sagligina iliþkin bilgilerinin saptanmasi. Hacettepe Hemþirelik Yuksek Okulu Dergisi 2006; 13: 14-25.
14. Altinok T. Toplumdan edinilmiþ enfeksiyonlara pratik yaklaþimlar. ÝÜ Cerrahpaþa Tip Fakultesi Surekli Tip Egitimi Etkinlikleri 2008; 61: 201-208.
15. Aytaç A, Eryilmaz Y. Vajinal akinti tanilama formu (VATF) kullanilarak konulan tanilarin uyum analizi. Maltepe Üniversitesi Hemþirelik Bilim ve Sanati Dergisi 2009; 2: 22-33.
16. Ferris DG, Francis SL, Dickman DE, Miler-Miles K, Waller JL, McClendon N. Variability of vaginal pH determination by patients and clinicians. J Am Board Fam Med 2006; 19: 368-373. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
17. Guler G, Bekar M, Guler N, Kocataþ S. Ýlkogretim okulu kiz ogrencilerinde menstruasyon donemi hijyeni. Sted 2005; 14: 135-139.
18. Timur S. Bir universite ogrenci yurdunda kalan kiz og-rencilerin genital hijyen davraniþlari. e-Journal of New World Sciences Academy 2010; 5: 39-48.
19. Levin RJ. Physiology update. The ins and outs of lubrication. Sexual and Relationship Therapy 2003; 18: 509-513. [DOI via Crossref]   
20. Akin A, Bahar Özvariþ Þ. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlar ve genital yol enfeksiyonlari. In: Guler Ç, Akin L (eds). Halk Sagligi Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basimevi, 2006: 302-317.
21. Taþkin L. Üreme sisteminin enfeksiyonlari ve cinsel yolla bulaþan hastaliklar. In: Taþkin L (ed). Dogum ve Kadin Sagligi Hemþireligi. 8inci baski. Ankara: Sistem Ofset Matbaacilik, 2007: 549-551.
22. Ege E, Eryilmaz G. Genital hijyen davraniþlari envanterinin (GHDE) geliþtirilmesi. Anadolu Hemþirelik ve Saglik Bilimleri Dergisi 2005; 8: 67-75.
23. Bahram A, Hamid B, Zohre T. Prevalence of bacterial vaginosis and impact of genital hygiene practices in non pregnant women in Zanjan, Iran. Oman Med J 2009; 24: 288-293. [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
24. Arslan Özkan Ý, Kulakaç Ö. Kadin mahkumlarda genital hijyen davraniþlari. Anadolu Hemþirelik ve Saglik Bilimleri Dergisi 2011; 14: 31-38.
25. Guler Ç. Kiþisel hijyen. TSK Koruyucu Hekimlik Bulteni 2004; 3: 119-132.
26. Turan T, Ceylan SS. 11-14 yaþ grubu ilkogretim ogrencilerinin menstruasyona yonelik bilgileri ve uygulamalari. Firat Saglik Hizmetleri Dergisi 2007; 2: 41-54.
27. www.issvd.org./genital_hygine.pdfinternatinal society for study of vuvavaginal disease, 2003, genital hygiene for women (Son eriþim tarihi:16 Mart 2011).
28. Vicdan Kacaroglu A. Üniversite duzeyindeki kiz og-rencilerin genital hijyen davraniþlarinin belirlenmesi. Hemþirelik Forumu Dergisi 2010; 13: 59-62.
29. Erkal S, Þahin H. An application on determining hygiene behaviors of university students. International Journal of Business and Social Science 2011; 2: 170-176.
30. Arikan D, Tortumluoglu G, Özyazicioglu N. Ögrencilere verilen planli egitimin menstruasyon hijyen davraniþlarina etkisi. www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/download/139/139. (Son eriþim tarihi: 10 Agustos 2011).
31. Erbil N, Aþik F. Kiz ogrencilerin hijyen ve vajinal akinti hakkinda bilgi, tutum ve davraniþlari. Saglik ve Toplum 2005; 15: 91-95.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozdemir S, Ortabag T, Tosun B, Ozdemir O, Bebis H. [Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]. Gulhane Med J. 2012; 54(2): 120-128. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180Web Style

Ozdemir S, Ortabag T, Tosun B, Ozdemir O, Bebis H. [Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]. www.scopemed.org/?mno=19180 [Access: December 02, 2016]. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180AMA (American Medical Association) Style

Ozdemir S, Ortabag T, Tosun B, Ozdemir O, Bebis H. [Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]. Gulhane Med J. 2012; 54(2): 120-128. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180Vancouver/ICMJE Style

Ozdemir S, Ortabag T, Tosun B, Ozdemir O, Bebis H. [Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]. Gulhane Med J. (2012), [cited December 02, 2016]; 54(2): 120-128. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180Harvard Style

Ozdemir, S., Ortabag, T., Tosun, B., Ozdemir, O. & Bebis, H. (2012) [Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]. Gulhane Med J, 54 (2), 120-128. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180Turabian Style

Ozdemir, Serpil, Tulay Ortabag, Betul Tosun, Ozlem Ozdemir, and Hatice Bebis. 2012. [Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]. Gulhane Medical Journal, 54 (2), 120-128. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180Chicago Style

Ozdemir, Serpil, Tulay Ortabag, Betul Tosun, Ozlem Ozdemir, and Hatice Bebis. "[Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]." Gulhane Medical Journal 54 (2012), 120-128. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180MLA (The Modern Language Association) Style

Ozdemir, Serpil, Tulay Ortabag, Betul Tosun, Ozlem Ozdemir, and Hatice Bebis. "[Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]." Gulhane Medical Journal 54.2 (2012), 120-128. Print.Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180APA (American Psychological Association) Style

Ozdemir, S., Ortabag, T., Tosun, B., Ozdemir, O. & Bebis, H. (2012) [Assessment of the knowledge level and behaviors of students in school of nursing about genital hygiene]. Gulhane Medical Journal, 54 (2), 120-128. Turkish. doi:10.5455/gulhane.19180Submit your manuscript
Register
Abstracting & Indexing
Instructions for Authors
Editorial Board
Aims & Scope
About this Journal
Sign up for TOC

ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Serpil Özdemir
Articles by Tülay Ortabağ
Articles by Betül Tosun
Articles by Özlem Özdemir
Articles by Hatice Bebiş
on IndexScholar Fulltext
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3805
Downloaded: 779
Cited: 0
 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.