Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ResearchThe prevalence of cesarean section among 18-49-year-old women living in Mersin province and affecting factors

Seva Öner, Fazıl Koçaş.

Abstract
Aim: The present study was aimed at investigating the prevalence of cesarean section among 18-49-year-old women followed by Mezitli Community Health Center and the affecting factors.
Materyal and Methods: This descriptive study was performed in January 2015 and February 2015 at Mezitli Community Health Center. The study included 18-49-year-old womenwho gave at least one birth. The population of the study consisted of 22,061 living in the district of Mezitli.
The minimum sample size was calculated as 378 people using the prevalence of 50%, the margin of error of ± 5 and 95% confidence interval, and 523 women were reached. To analyze the data, descriptive statistics and the chi-square test were used.
Results: The mean age of the women participating in this study was 34.2 ± 7.7 years, and 274 (52.4%) of them delivered a baby by cesarean section at least once. Of the participants, those whose longest place of residence was an urban area gave birth through caesarian section more than did those whose longest place of residence was a rural area.Similarly, thosewho had ahighereducation level, who were employed,who obtained information about birth before delivery gave birth through caesarian section more than did those who had a lowereducation level, who were unemployed and who did notobtain information about birth before delivery. Of the participants who obtained information about birth, those who obtained it from physicians also gave birth through caesarian section more than did those who obtained it frommidwives and nurses.
The most common indication in women who gave birth by caesarean section (74 persons, 27.0%) was the mother’s own request, and the most common complications (159 persons, 58.0%) were pain and gas problems.
Conclusions: In the area where the present study was conducted, the rate of caesarean sectionis high. Caesarean section was preferred more by those who were in their thirties, whose education level was high, who were employed, whose income was twice as much asthe minimum wage, whose longest place of residence was a city, andwho were provided information especially by a physician.

Key words: Cesarean section; birth rate; vaginal birth after cesarean; abdominal birthMersinde 18-49 yaş arası bir grup kadında sezaryen sıklığı ve etkileyen faktörler

Özet
Amaç: Araştırmamızda Mezitli Toplum Sağlığı Merkezi bölgesinde, 18-49 yaş arası kadınlardaki sezaryen sıklığını ve etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmamız 2015 yılı Ocak ve Şubat aylarında Mezitli Toplum Sağlığı Merkezi bölgesinde yapıldı. Çalışmamıza en az bir doğum yapmış 18-49 yaş aralığında kadınlar dahil edildi. Araştırma evrenini Mezitli bölgesinde yaşayan 18-49 yaş arasında 22061 kadın oluşturmaktadır. Minimum örneklem büyüklüğü, prevelans % 50, hata payı ±5 ve % 95 güven aralığında 378 kişi olarak hesaplandı ve toplam 523 kadına ulaşıldı. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 34.2±7.7 olup, 274’ü (%52.4) en az 1 kez sezaryen ile doğum yapmıştır. Yaşamının çoğunu şehirde geçiren kadınlar, kırsalda geçirenlere göre, eğitim seviyesi yüksek olanlar düşük olanlara göre, çalışanlar çalışmayanlara göre, doğum öncesi bilgi alanlar almayanlara göre ve doğum öncesi doktordan bilgi alanlar, ebe ve hemşirelerden bilgi alanlara göre, daha çok sezaryen ile doğum yapmışlardır. Sezaryen ile doğum yapan kadınlarda en sık endikasyon (74 kişi, %27.0) annenin kendi isteği, en sık komplikasyon ise (159 kişi, %58.0) ağrı ve gaz problemi olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bölgemizde C/S ile doğum yapma oranı yüksektir. Sezaryen, otuzlu yaşlarda, eğitim düzeyi yüksek olanlarda, çalışan kadınlarda, gelir düzeyi iki asgari ücret üzerinde olanlarda, yaşamının çoğunu şehir merkezinde geçirenlerde, doğum öncesinde doğum yöntemleri hakkında bilgi verilen kadınlarda ve özellikle hekim tarafından bilgilendirilenlerde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen; doğum oranı; sezaryen sonrası vajinal doğum; abdominal doğum


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons