Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Review Article



Family Interventions on Protection of Children from Domestic Violence

Ceyda Başoğul, Neslihan Lök, Selma Öncel.

Abstract
Violence is the biggest obstacle for living as a respectable, dignity, equal and free individual and for self-actualization of a child. Children learn to show aggression when, how and against whom. Knowledge is transmitted from parents to children as well as children learn it from peer groups and the mass media. It has become a cycle of violence in this way. In studies on this issue, it was determined that interventions for families (counseling and therapy interventions, crisis and outreach interventions, parenting interventions, and multicomponent interventions) provide developments in behavior problems in children, the level of information related security, anger and violence, self-esteem, conflict management, the psychological distress in families, empathy in parent-child interactions, parenting skills and psychological functioning. Nurses having the opportunity to meet with the group at risk for domestic violence in many environments have important responsibilities in this regard.

Key words: Domestic violence, child, protection.



Çocukların Aile İçi Şiddetten Korunmasında Ailelere Yönelik Girişimler

Özet
Şiddet, bir çocuğun saygın, onurlu, eşit ve özgür bir birey olarak yaşaması ve kendini gerçekleştirebilmesinde büyük bir engeldir. Çocuklar ne zaman, nasıl ve kime karşı saldırganlık göstereceklerini öğrenmektedirler. Bu öğrenilenler anne babadan çocuklara aktarılmakla beraber, akran gruplarından ve kitle iletişim araçlarından da öğrenilmektedir. Şiddet bu şekilde bir döngü haline gelmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ailelere yönelik girişimlerin (danışmanlık ve terapi, kriz ve sosyal yardım girişimleri, ebeveynlik ve çoklu girişimler) çocuklarda davranış sorunları, öfke, şiddet ve güvenlikle ilgili bilgi düzeyi, benlik saygısı, çatışma yönetimi; ailelerde ise psikolojik sıkıntı, ebeveyn-çocuk etkileşimlerinde empati, ebeveynlik becerileri, psikolojik işlevsellik gibi konularda gelişmeler sağladığı saptanmıştır. Aile içi şiddet için riskli gruplarla birçok ortamda karşılaşma fırsatı olan hemşirelere bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, çocuk, koruma.


Full text links

Share this Article




ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons