Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ResearchThe Assessment of Work Places of Nurses on Occupational Safety

Ülfiye Çelikkalp, Gamze Varol Saraçoğlu, Gülten Keloğlu, Şebnem Bilgiç.

Abstract
Aim: Through occupational health safety implementations, it is possible to provide safe working environments, protect the working staff from occupational accidents and diseases, and improve the physical, mental and social health. The aim of this study is to assess the services given within the scope of occupational health and safety implementations at hospitals where nurses work.
Methods: The population of the study consisted of 184 nurses working at Namık Kemal University, Research and Development as well as at two private hospitals in Tekirdağ central district. 162 of the nurses, who were actively working at those hospitals during the research and agreed to participate, were included in the study. Data was collected through personal information forms and Occupational Safety Scale (OSS) and was evaluated by using descriptive and comparative analysis.
Results: The average of age of participants was 38.23±7.07, and the average duration of employment was 16.62±5.78. The woman population was 85.5%, the percentage of employees with bachelor’s degree was 47.5%, and 44.4% of the subjects stated that they got in-service training on occupational health and safety. The total OSS score in the study was found out as 135.33±33.23. The difference between OSS total score and sub-dimension score averages was found out to be significant according to the ward, occupational position, and in-service training received.
Conclusion: This study assessing the occupational safety implementations at the workplace of nurses, has determined that occupational safety implementation is insufficient at nurses’ occupational environment. Occupational environment at hospitals which is approved to be at very dangerous level among fields of operations according to the related legislations, it is essential that workplace health units be built, in-service training programmes be implemented for both employees and administrative staff in order to set up individual and institutional safety culture.

Key words: Nurse, occupational health, occupational safety, occupational safety scale.Hemşirelerin Çalışma Ortamlarında İş Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirmesi

Özet
Amaç: Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak, çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarından korumak, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı geliştirmek mesleki sağlık güvenlik uygulamalarıyla olanaklıdır. Bu çalışmanın amacı hemşirelerin çalıştığı hastanelerdeki mesleki sağlık ve güvenlik uygulamaları kapsamında yapılan hizmetleri değerlendirmektir.
Yöntem: Kesitsel tipteki çalışmanın evrenini Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Tekirdağ merkez ilçedeki iki özel hastanede çalışan 184 hemşire oluşturdu. Araştırmanın gerçekleştirildiği sürede aktif olarak çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 162 kişi çalışmaya alındı. Veriler, kişisel bilgi formu ve İş Güvenliği Ölçeği (İGÖ) ile toplandı, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizler kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 38.23±7.07 yıl, çalışma süresi ortalaması 16.62±5.78 yıl idi. Yüzde 85.5’i kadın, %47.5’i lisans mezunu olan grubun; %44.4’ü hizmet içi eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim aldığını belirtti. Çalışmada İGÖ toplam puan ortalaması 135.33±33.23 olarak belirlendi. Çalışılan servis, mesleki pozisyon ve hizmet içi eğitim alma durumuna göre İGÖ toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık belirlendi.
Sonuç: Hemşire sağlık çalışanların kendi çalışma ortamlarında iş güvenliği uygulamaları değerlendirildiği bu çalışmada iş güvenliği uygulamalarının yeterli düzeyde olmadığı saptandı. İlgili mevzuat uyarınca çok tehlikeli iş kolunda sayılan hastane çalışma ortamlarında iş güvenliği uygulamalarının arttırılabilmesi için işyeri sağlık birimlerinin kurulması, bireysel ve kurumsal güvenlik kültürü oluşturulması için çalışanları ve idarecileri kapsayan hizmet içi eğitim programlarının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş sağlığı, iş güvenliği, iş güvenliği ölçeği.


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons