Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Research

JMOOD. 2013; 3(1): 8-10


Association of suicide rates and coal-fired electricity plants by county in North Carolina

John G. Spangler.

Abstract
Suicide, strongly associated with psychiatric conditions, also correlates with environmental pollution, likely due to quality of life factors which impact mood disorders. This ecological study evaluated the effect of the presence of a coal-fired electricity plant in a county on county suicide rates in North Carolina. Data from the 2000 US Census, 2001-2005 mortality rates from the North Carolina State Center for Health Statistics and the US Environmental Protection Agency were used in multivariable linear regression. Twenty coal plants existed in North Carolina during this study’s period. Only about one third of the population of North Carolina lived in urban areas. Seventy four percent of the population was white, and the mean population per county was nearly 48,000. About 13% of the population lived at or below the poverty level. The median household income of counties was approximately $34,000. County-level suicide rates were higher in North Carolina (12.4/100,000 population) compared to the US population (10.8/100,000). The linear regression model indicated that percent white race, median age of county population and number of coal plants per county explained 25.8% of the variance of county suicide rates. For coal plants, the linear regression model suggests that for each additional coal plant in a given county, there would be an additional 1.96 suicide per 100,000 population. The presence of a coal plant correlated with airborne levels of nickel, mercury, lead, chromium, cadmium, beryllium and arsenic. This is the first study to show that the existence of coal electricity plants is related to population-level suicide rates. Because suicide might be associated with environmental pollution, this study may help inform regulations not only of air pollutants, but also of coal electrical power plant emissions.

Key words: air pollution, suicide, coal-fired electricity plants, north CarolinaKuzey Karolina’daki bir ilde intihar oranlarının kömür yakıtlı eletrik üretim tesisi ile ilişkisi

Özet
İntihar, ruh sağlığı ile ilgili durumlarla yakından ilişkili olduğu gibi, muhtemelen duygudurum bozukluklarını etkileyen yaşam kalitesi etkenleri nedeniyle çevre kirliliği ile de ilişkilidir. Bu ekolojik çalışmada, Kuzey Karolina’daki bir ildeki kömür yakıtlı bir elektrik üretim tesisi varlığının, il intihar oranlarına etkisi incelendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2000 nüfus sayımından, Kuzey Karolina Eyalet Merkezi Sağlık İstatistiklerinin 2001-2005 ölüm oranlarından ve Çevre Koruma Acentasından alınan veriler, çoklu değişkenli doğrusal regresyon analizi ile değerlendirildi. Bu çalışma sırasında Kuzey Karolina’da 20 adet kömürlü tesis bulunmaktaydı. Kuzey Karolina nüfusunun sadece yaklaşık olarak üçte biri kentsel alanlarda yaşıyordu. Nüfusun %74’ü beyazdı ve her bir ilin ortalama nüfusu 48,000 idi. Nüfusun yaklaşık olarak %13’ü fakirlik sınırında veya fakirlik sınırının daha altındaydı. İllerin ortanca aile gelirleri yaklaşık olarak 34,000$ idi. Eyalet bazında, Kuzey Karolina intihar oranları (12.4/100,000 nüfus) ABD nüfusuyla (10.8/100,000) karşılaştırıldığında daha yüksekti. Beyaz ırk yüzdesi, eyelet nüfusunun yaş ortancası ve her bir il başına düşen tesis sayısı doğrusal regresyon modelinin %25.8’ini açıklıyordu. Kömürlü tesis varlığı için yapılan doğrusal regresyon modeli, bir ilde fazladan bir kömürlü tesisin, her 100,000 nüfus için fazladan 1.96 intihara neden olacağını gösterdi. Kömürlü tesis varlığı, artmış nikel, civa, krom, kadmiyum, berilyum ve arsenic seviyeleri ile ilişkiliydi. Bu çalışma, kömür yakıtlı bir elektrik üretim tesisi varlığının nüfus düzeyinde intihar oaranları ile ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışmadır. İntihar çevre kirliliği ile ilişkili olabileceği için, bu çalışma, sadece hava kirleticilerinin değil kömür yakıtlı elektrik enerjisi üretim tesislerinin emisyonlarının da düzenlenmesi ile ilgili bilgilendirmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: hava kirliliği, intihar, kömür yakıtlı bir elektrik üretim tesisi, kuzey Karolina


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons