Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ResearchDuygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler

Sevginar Vatan.

Abstract
Bu çalışmada, kaygı, üzüntü, tiksinti, öfke, suçluluk, neşe ve sakinlik duygularının farklı psikopatoloji belirtilerindeki rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu duyguların yaşanma sıklığı ve bu duygulara ilişkin öz-değerlendirmeler ele alınmıştır. 232 üniversite öğrencisi bu duyguları son iki hafta içerisinde ne sıklıkta yaşadığını, söz konusu duyguların ne kadar endişe yarattı-ğını, kendini bildirim ile değerlendirmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; farklı belirtiler farklı duygular tarafından yordanmıştır. Hem olumlu hem de olumsuz duyguların yaşanma sıklığı ve duyguları yaşamaktan dolayı duyulan endişe düzeyi psikolojik belirti şiddetlerini anlamlı olarak yordamıştır. Sonuç olarak, bu bulguların farklı psikolojik belirtiler ile duygular arasındaki ilişkinin anlaşılmasında önemli katkıları olduğu düşünülmektedir.

Key words: Emotions, self-elaboration, psychological symptomsRoles of Emotions and Self-Elaboration in Psychopathological Symptoms

Özet
The purpose of this study was to investigate the explanatory roles of anxiety, sadness, disgust, anger, guilt, joy, calm in different types of psychopathological symptoms. Thus frequency of the emotions and self-elaboration about these feelings were studied. The study included 232 university students and we evaluated how frequently they felt these emotions and the level of anxiety during this process. According to regression analysis, different psychopathological symptoms have been predicted by different emotions. Feeling more anxious about negative and positive emotions and giving more importance to dealing with these emotions are closely related with higher level of psychopathological symptoms. These results would contribute to understanding of emotions' roles in different symptoms.

Anahtar Kelimeler: Duygular, öz-değerlendirme, psikolojik belirtiler


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons