Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Research

TAF Prev Med Bull. 2007; 6(4): 259-266


Evaluation of Knowledge and Attitudes of the Nurses Working in a Training Hospital about Patients' Rights

Abdulkadir Teke, Muharrem Uçar*, Cesim Demir, Özay Çelen, Turgut Karaalp.

Abstract
Term of patients’ rights defines rights and responsibilities between health care organizations and patients. Health care professionals have very important responsibilities, in order to guard the rights of patients. Nurses can be seen to have more responsibility than another health care professional, because they have some kind of partnership relation with patients. This study aims to determine the knowledge level and attitudes of patient rights among the nurses of the Gülhane Military Medical Academy (GATA) Training Hospital. The study universe consisted of all the nurses at the hospital (n=603) and 120 nurses were chosen with simple random sampling for the study. In general, 41.1% of the study group didn’t receive any education about patients’ rights, 21.7% stated that they didn’t encounter any patient rights issue in their day to day practice, and 64.2% stated that they learned something about the patient rights another resource like TV or mass media. Attitudes of study group were observed changeable from 69.2% to 100% about the universal patients’ rights. A comprehensive effort should be sustained to make the patients rights an essential part of healthcare. Because of that, patients’ rights office should be established in hospitals. These offices should carry out education of healthcare staff and patients about the patient rights, solve the problems which emerged from violation of patients rights, and verify the healthcare is appropriate for patients’ satisfaction.

Key words: Nurse, patients’ rights, patient satisfactionBir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Özet
Hasta hakları, sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tanımlayan bir kavramdır. Hasta haklarının korunabilmesi için sağlık ekibi üyelerine önemli görevler düşmektedir. Hastanın sağlık bakımı ile ilgili haklarında varolan değerler hemşirelik mesleğini çok yakından ilgilendirdiği için, hasta ile hemşire arasında bir anlamda ortaklık ilişkisi söz konusudur. Bu araştırma ile, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin hasta hakları konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini oluşturan 603 hemşireden örneklem seçilerek, 120 hemşireye anket uygulanmıştır. Örneklem grubunun %45’inin, hasta hakları konusunda eğitim almadıkları, %21.7’sinin hasta hakları kavramıyla hiç karşılaşmadıkları, %64.2’sinin ise bu kavramla, okul dışındaki kaynaklar vasıtasıyla haberdar oldukları görülmektedir. Hemşirelerin, hastaların evrensel olan hakları konusundaki tutumlarının, her bir hasta hakkı için farklı olduğu ve bu oranın %69.2 ile %100 arasında değiştiği bir belirlenmiştir. Hasta haklarının sağlık hizmetlerinin önemli bir destekleyici öğesi haline gelmesine yönelik kapsamlı çabalara ihtiyaç vardır. Bu amaçla, hastanelerde hasta hakları ile ilgili çalışmaları yürütecek birimler kurulmalıdır. Söz konusu birimler, yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan problemlerin önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde, insan hak ve onuruna yakışır biçimde sunulması, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesini hedefleyen çalışmaları yürütmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Hemşire, Hasta memnuniyetiShare this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons