Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Research

TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 409-420


Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Health Care Workers

Meltem Yalçınkaya, Fadime Gök Özer*, Ayla Yavuz Karamanoğlu.

Cited by (1)

Abstract
This research was conducted as a descriptive study for the purpose of determining the healthy lifestyle behaviors of health care workers employed at university and state hospitals in Afyon and Denizli. There were 1779 health care personnel in the sample who were employed at university and state hospitals in Afyon and Denizli. It was planned conducted the research on the entire population however some health care workers did not want to participate a total of 316 health care workers were included in the study sample. Data were collected between 15 June-15 Agust 2006 using a demografik questionnaire form and the Healthy Lifestyle Behaviors Scale. In the evaluation data gained, Number-percentage calculations, t-test, One Way ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used. This study was determined that 84.5% of the health care workers were nurses, 55.7% were in the 20-30 year old age group, 75.0% were married, 39.2% worked on surgical units, 69.6% ate regular meals, only 22.8% were interested in sports, 61.1% did not smoke cigarettes. A statistically significant difference was found health care workers between for age group, gender, educational level, years of employment, hospital unit where they worked, status of eating regular meals, status of being interested in sports, use of alcohol, hospital where employed and the health care workers' healthy lifestyle behaviors (p

Key words: Health Care Worker, Healthy Lifestyle BehaviorSağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Özet
Bu çalışma, Afyon ve Denizli il merkezindeki Üniversite ve devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının, sağlıklı yaşam davranışı biçimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Afyon ve Denizli ilindeki üniversite ve devlet hastanelerinde görev yapmakta olan 1779 sağlık çalışanı örnekleme alınmıştır. Evren üzerinde çalışılmış ancak çalışmaya katılmak istemeyen sağlık çalışanlarının olması nedeniyle 316 kişi örnekleme dahil edilmiştir. Veriler 15 Haziran -15 Ağustos 2006 tarihleri arasında demografik soru formu ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” ile toplanmıştır.Verilerin değerlendirmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları, t- testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whıtney-U testleri kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarının %84,5’inin hemşire, % 55,7’sinin 20- 30 yaş grubunda, %75.0’inin evli, %39.2’sinin cerrahi birimlerde çalıştığı, %69.6’sının düzenli beslendiği, sadece %22.8’inin sporla ilgilendiği, % 61.1’inin sigara kullanmadıklarını ifade ettikleri saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının yaş grupları, cinsiyetleri, öğrenim durumu, çalışma yılı, çalıştığı bölüm, düzenli beslenme durumu, sporla ilgilenme, sigara ve alkol kullanma durumu ve çalışılan hastane ile sağlıklı yaşam davranış biçimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Sağlıklı Yaşam Biçimi DavranışlarıShare this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons