Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Case Report

Cukurova Med J. 2013; 38(4): 759-764


Corpus Callosum Agenesis Presented With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Two Case Reports

Musa Şahpolat, gonca çelik, ayşe avcı, ayşegül tahiroğlu.

Abstract
ADHD is a treatable neuropsychiatric disorder which can continue till adulthood. There have been three subtypes including attention deficiency, hyperactivity and impulsivity. Its etiology remains unclear yet. It is hypothesized that there is an impairment of neurodevelopment in early developmental periods through the interactions between genetic and environmental processes. Corpus callosum provides an integration of cognitive, sensorial and motor functions of brain as a response to the impulses originating from the cortex. The damage of this region may result in deterioration of some cerebral functions such as cognitive functions, speaking, learning ability and impulse control. In this paper, we report two pediatric cases who had comorbid attention deficiency and corpus callosum agenesis without mental retardation.

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Corpus Callosum AgenesisDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle Prezente Olan Corpus Callosum Agenezisi: İki Olgu Bildirimi

Özet
ÖZET: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) erişkin hayatta da devam edebilen, tedavi edilebilir nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle karakterize üç alt tipi bulunmaktadır. DEHB, etiyolojisi halen yeterince aydınlatılamamış bir alandır. DEHB de erken gelişim evrelerinde, çeşitli genetik ve çevresel etkenlerin etkileşimiyle, nörogelişimde bir aksama olduğu öne sürülmektedir. Korpus kallozum, korteksten köken alan uyaranları karşı taraf hemisfere bağlayarak beynin motor, duyusal ve kognitif performansını sağlamaktadır. Bu bölgede meydana gelen bir hasar kognitif beceriler, konuşma, ögrenme ve dürtü kontrol gibi beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir. Bu yazıda; ilk ruhsal belirtileri dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan iki çocuk olgudaki, korpus kallozum agenezisi ve DEHB birlikteliğinin olası patofizyolojik mekanizmaları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Korpus Kallozum AgenezisiShare this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons