Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Article

Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(Special): 161-194


Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and The Developing Countries

Sibel ÇAŞKURLU.

Abstract
This study fundamentally seeks for an answer to questions as why world prices of food commodities began to soar and why small producers in the South did not benefit from these increases. Therefore, in the first section of the study, under agricultural division of labor, attempting to explain constant increases experienced in food prices by fluctuations in supply and demand conditions will be dwelt upon. On the other hand, “food regime” approach, enables monitoring of spatial and temporal change of agricultural division of labor. Looking at that way, change in food relations underlying fluctuations in supply and demand of agrifood is revealed. In this respect, first of all, the concept of “food regime” will be put forward in the second section of study and previous food regimes will be covered with respect to transformations that they brought about in international division of labor. Afterwards, all elements of the third global food regime that can be denominated as “Corporate and Financialized Food Regime” and has been prevailing since 1995 will be assessed in depth.

Key words: Global food crises, Food regime, International division of labor, Multinational corporations, Food sovereignty. JEL Classification: F02, Q17, Q18KÜRESEL GIDA KRİZİ: ÜÇÜNCÜ GIDA REJİMİ, KÜRESEL SERMAYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

Özet
Bu çalışma, iki soruya yanıt aramaktadır: İlk olarak, Dünya gıda fiyatları neden artmaya başlamıştır? Ve ikinci olarak da, Güney’deki küçük üreticiler, bu artışlardan neden yararlanamamaktadır? Çalışmanın ilk bölümünde, mevcut uluslararası tarımsal işbölümü altında, gıda fiyatlarında yaşanan sürekli artışları, gıda arz ve talebindeki dalgalanmalarla açıklamaya çalışan yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Bu yaklaşımlarda, küresel ısınma, akaryakıt ve gübre fiyatları, biyoyakıt üretimi, başta Çin ve Hindistan olmak
üzere, bazı gelişmekte olan ülkelerin değişen beslenme biçimleri, tarım sektörüne yönelen hedge fonları ve future işlemleri tarımsal ürünlerin fiyatlarının artmasında önemli etkenler olarak ele alınmaktadır. Ancak bu yaklaşımlarda, öne sürülen hiçbir nedenin gıda fiyatlarında sürekli hale gelen artışı tam olarak açıklayamadığı da kabul edilmektedir. Öte yandan, “Gıda Rejimi” yaklaşımı, tarımsal işbölümünün zamansal ve mekânsal değişiminin izlenmesini olanaklı kılmaktadır. Böylelikle, tarımsal gıda arz ve talebindeki dalgalanmaların altında yatan gıda ilişkilerindeki değişimler ortaya konulabilmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın ikinci bölümünde ilk olarak “gıda rejimi” kavramından söz edilecek ve önceki gıda rejimleri, uluslararası tarımsal işbölümünde meydana getirdikleri dönüşümler bağlamında kısaca ele alınacaktır. Daha sonra, 1995’ten itibaren hüküm sürdüğü kabul edilen ve “Şirketleşmiş ve Finansallaşmış Gıda Rejimi” olarak da adlandırılan Üçüncü Gıda Rejimi’nin tüm unsurları ayrıntılı biçimde irdelenecektir. Yaşanan Gıda Krizi’nin, bu rejimin yapısal bir parçası olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küresel gıda krizi, Gıda rejimi, Uluslararası işbölümü, Çokuluslu şirketler, Gıda egemenliği. JEL Sınıflaması: F02, Q17, Q18


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons