Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

-The School Bullying in Sivas-Questionnaire Study

Celal Bütün; Fatma Yücel Beyaztaþ; Halis Dokgöz; Levent Özdemir; Ali Beyaztaþ; Oðuz Polat; Figen Þahin.

Abstract
Violence among bullying, although not a new concept has increased steadily in the last period. This study, 9 and 10 in the grade of 1200 students applied to study through a survey of school violence prevention and inter-flow prevention was intended to put forward proposals for the solution in the center of Sivas. In determining the number of students included in the study stratified sampling method used and the selection of students was done with simple random sampling method. Questionnaire; sociodemographic characteristics and violence against the approach consists of containing the problem. Data SPSS (Ver: 10.0) were evaluated using the khi-square test. 722 of students (60.2%) men, 478 (39.8%) and girls, ages between 14-18 years and mean age 15.75 ± 0.85. Between gender differences in terms of violence and brute force is significant (p

Key words: Violence;bullying;school;adolescentSİVAS’TA AKRANLAR ARASI ŞİDDET-ANKET ÇALIŞMASI

Özet
Akranlar arası şiddet, yeni bir kavram olmamakla birlikte son dönemde giderek artış göstermektedir. Bu çalışmada; Sivas il merkezinde 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören 1200 öğrenciye uygulanan anket çalışması aracılığıyla okuldaki akanlar arası şiddet olaylarının engellenmesi ve önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlandı. Çalışmaya alınan öğrenci sayısı belirlenirken tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmış ve öğrencilerin seçimi basit rastgele örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Anket formu; sosyodemografik özellikleri ve şiddete karşı yaklaşımları içeren sorulardan oluşmaktadır. Veriler SPSS (Ver:10.0) Khi-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 722’si (%60.2) erkek, 478’i (%39.8) kız olup; yaşları 14-18 yaş arasında ve yaş ortalaması 15.75±0.85’dir. Cinsiyetler arasında şiddet ve kaba kuvvet açısından farklılık anlamlıdır (p

Anahtar Kelimeler: Şiddet, zorbalık, okul, adölesan


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons