Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Review Article

TAF Prev Med Bull. 2008; 7(6): 547-554


A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment

Serap Parlar.

Abstract
There are directly relation between health and work life. Work environments have various health and security dangers. This dangers are contain job diseases and work accidents that can directly effect individual’s health. All health professionalls come face to face with biological, chemical, physical, environmental, psycho-social and biomechanic risks in hospital environment. Therefore; the basic aim should be, making appropriate practice setting, removing possibilities of some hazards, regulating work hours, obtaining suitable work arrangements according to pysical features and the material that used, getting of adaptation of the work and the persons people who used.

Key words: Work environment, Health staff, Hospital ergonomySağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Özet
İş yaşamı ile sağlık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çalışma ortamları çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerini barındırmaktadır. Bu tehlikeler bireyin sağlığını doğrudan etkileyebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarını içermektedir. Tüm sağlık personeli hastane ortamında biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psiko-sosyal ve biyomekanik risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle çalışma ortamının sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, bir takım tehlike olasılıklarının ortadan kaldırılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fizyolojik özelliklere uygun çalışma düzeni, kullanılan araç ve gerecin işe ve kullanan kişiye uyumunun sağlanması temel amaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma ortamı, Sağlık personeli, Hastane ergonomisiShare this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons