Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
TAF Preventive Medicine Bulletin
Periodical of Gulhane Medical Faculty Dpt. of Public Health
Journal Home Page
ISSN: 1303-734X (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 15, Issue 6
      pp. 478-595
  » Volume 15, Issue 5
      pp. 382-477
  » Volume 15, Issue 4
      pp. 277-381
  » Volume 15, Issue 3
      pp. 171-276
  » Volume 15, Issue 2
      pp. 75-170
  » Volume 15, Issue 1
      pp. 1-74

 

Open Access

Original ResearchThe Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections

Alper Tunga Kökcü, Ömür Elçioğlu.

Abstract
AIM: In this study, the effect of the reproductive health and family planning (RHFP) education given to recruits in Turkish Armed Forces (TAF) on the attitudes of the recruits towards the sexually transmitted infections (STIs) has been investigated.

METHOD: The population of this cross sectional research comprises 1218 recruits assigned in 1st Gendarmerie Training Battalion Command in Kutahya in the third training term of the year 2009. A separate sample was not selected; the all population of survey were included in the study. 1109 recruits were contacted in the research and the rate of response elicited had been 91%. In the gathering of the data; an attitude scale prepared in the likert type was used before and after the training. The sociodemographic properties of the participants were identified separately with a form. The data derived were analyzed with nonparametric tests, and SPSS 15.0 statistics program was used for this purpose.

RESULTS: The recruits involved in the research had an age range of 20 to 30, and the average age was 20,8(±1,8). The participants were from various parts of Turkey and the degrees of their education also varied. While the average attitude score was 4,00(±0,50) before the training, it increased to 4,32(±0,47) after the training and a significant %8 increase in score was achieved(P<0,001). The education was seen to eliminate the differences in attitudes drived from geographical locations but not the differences caused by different levels of education. The economic and marital status of the recruits have been determined to have no impact on their attitudes.

CONCLUSION: In this research it has been revealed that the RHFP training program in process has positively affected the attitudes of the recruits towards the ethical issue titled as STIs. In conclusion, it has been assessed that the RHFP training that leads to a change in attitudes and accordingly to a positive and effective change in behaviors with the knowledge it provides, will contribute to the reduction of ethical issues in this field.

Key words: Reproductive health, Ethical issue, Education, Sexually transmitted infections, Attitude.TSK’nde Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Askerlerin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi

Özet
AMAÇ: Bu çalışmada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nde acemi erlere verilen üreme sağlığı ve aile planlaması (ÜSAP) eğitiminin, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)’a ilişkin tutumları üzerine etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM: Kesitsel tipte olan bu araştırmanın evrenini 2009 yılı üçüncü eğitim döneminde Kütahya 1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı’nda askerlik görevlerini yapmakta olan 1218 acemi er oluşturmuştur. Ayrıca bir örneklem seçilmemiş, evrenin tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır. Araştırmada 1109 acemi ere ulaşılmış olup, cevaplılık oranı %91 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası verilerin toplanmasında likert tipinde hazırlanan bir tutum ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, ayrıca uygulanan bir form ile tespit edilmiştir. Elde edilen veriler parametrik olmayan test yöntemleriyle analiz edilmiş olup, bu amaçla SPSS 15.0 istatistik programından yararlanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmada yer alan askerlerin yaşları 20 ile 30 arasında olup, yaş ortalamaları 20,8(±1,8)’dir. Katılımcılar Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelmiş olup, öğrenim dereceleri de farklılık göstermektedir. Eğitim öncesi tutum puanı ortalaması 4,00(±0,50) iken eğitim sonrasında 4,32(±0,47)’ye yükselmiş olup, %8 oranında anlamlı bir puan artışı olmuştur(P<0,001). Eğitiminin askerlerin coğrafi bölgelerden kaynaklanan tutum farklılıklarını giderdiği, ancak öğrenim seviyelerinden kaynaklanan tutum farlılıklarını gideremediği görülmüştür. Askerlerin ekonomik ve medeni durumlarının ise tutumları üzerinde bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.

SONUÇ: Uygulanan ÜSAP eğitim programının, askerlerin CYBE başlıklı etik sorun alanı ile ilgili tutumlarını olumlu yönde etkilediği bu araştırmada ortaya konmuştur. Sonuç olarak verilen bilgi sayesinde tutumlar üzerinde, dolayısıyla davranışlar üzerinde olumlu yönde etkin bir değişim sağlayan ÜSAP eğitiminin, bu alandaki etik sorunların azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üreme sağlığı, Etik sorun, Eğitim, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Tutum.REFERENCES
1 Perrow F. The road to global reproductive health. Eds.: Kampen JV. In: Reproductive health and rights on the international agenda 1968&#8211;2003. England: EuroNGOs Better Communication Project, 2003, p.10.
2 Ýsen M, Özek B, Özmen Þ, Tuzer TT. Ulusal aile planlamasi hizmet rehberi. Ankara: Damla Matbaacilik; 2000, s. 205-18, 241.
3 Neyzi O, Yolsal N. Cinsel yolla bulaþan hastaliklar tani ve tedavi rehberi. 2. Basim. Ýstanbul: Aþama Matbaacilik, 2002. s.1-5.
4 Bebiþ H, Gul R, Gungor S, Kiliç S, Tugay AT. Üreme sagligi ve aile planlamasi egitim rehberi. Ankara: Damla Matbaacilik, 2003, s. 109-123.
5 2008 Report on the global AIDS epidemic. WHO Publ.; 2008. p.229-33. http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp [Eriþim Tarihi: 25.07.2009].
6 Uzun E, Kiþioglu M. Bir meslek yuksek okulunda okuyan ogrencilerin cinsel yolla bulaþan hastaliklarla ilgili bilgi durumlari. S.D.Ü. Tip Fak. Derg. 2007; 14(3):7-12.
7 Agaçfidan A, Akin L. Turkiye&#8217;de cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS&#8217;in surveyans sistemine iliþkin durum analizi. Eds.: Altan P. Ankara: Buluþ Tasarim ve Matbaacilik, 2007, s. 31.
8 Sekizinci beþ yillik kalkinma plani: Nufus, demografi yapisi, Goç Özel Ýhtisas Komisyonu raporu. DPT Yay.; 2001. s. 46-48, 120. www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3345/oik572.pdf [Eriþim Tarihi: 03.08.2010].
9 Albrectsen AB, Gungor S, Bakir B, Akyuz A, Goçgeldi E, Kaya T, Guleç M, Hasde M, Temiztugay A, Pabuçcu R, Yildirimkaya G. Askeri Birliklerde Üreme Sagligi Egitimi ve Daniþmanligi Sistemi Kurulmasi: Erkegin Katiliminin Saglanmasi Ýçin Turk Modeli. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(2): 97-106.
10 Çokar M, Tomruk DG, Sert G. Evlenme muayeneleri ve etik sorunlar. http://www.pozitifyasam.org/publishDocument.php?id=710 [Eriþim Tarihi: 13.06.2009].
11 Eþrefoglu M. Cinsel yolla bulasan hastaliklar ve etik. T Klin Tip Etigi-Hukuku-Tarihi. 2002; 10(2):81-86.
12 Yaren H, Kir T, Ucar M, Gocgeldi E, Hasde M. Training enlisted men on sexually transmitted diseases and preparation of a training model. Mil Med. 2004; 169(12): 980-984. [Pubmed]   
13 Hasde M, Gungor S, Bakir B, et all. Reproductive health education of conscripts in Turkish Armed Forces: First evaluation of training courses, Mil Med. 2007; 172(12): 1254-1259. [Pubmed]   
14 2007 Turkiye gençlerde cinsel saglik ve ureme sagligi_araþtirmasi.http://www.pozitifyasam.org/document/2007_CSUS_Arastirmasi.doc [Eriþim Tarihi: 26.01.2010].
15 Cooper TV, DeBon M, Haddock CK, et all. Demographics and risky lifestyle behaviors associated with willingness to risk sexually transmitted infection in Air Force recruits. Am J Health Promot. 2008; 22(3):164-167. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
16 Ryst E, Joubert G, Steyn F, Heunis C, Roux J, Williamson C. HIV/AIDS-related knowledge, attitudes and practices among South African military recruits. S Afr Med J. 2001; 91(7): 587-591. [Pubmed]   
17 Savaþer S. Knowledge and attitudes of high school students about AIDS: a Turkish perspective. Public Health Nurs. 2003; 20(1): 71-79. [DOI via Crossref]   
18 Akin A, Özvariþ ÞB. Adolesanlarin/gençlerin cinsel ve ureme sagligini etkileyen faktorler projesi._2004.http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/mudahale_alanlari/genclik/sempozyum_dokumanlari/FinalPresentations_030606/turkish_presentations/2ndDay/01_Presentation_SevkatOzvaris_t.ppt [Eriþim Tarihi: 28.01.2010].
19 Set T, Dagdeviren N, Akturk Z. Ergenlerde cinsellik. Genel Tip Derg. 2006; 16(3): 137-141.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kokcu AT, Elcioglu O. [The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]. TAF Prev Med Bull. 2011; 10(1): 19-28. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031Web Style

Kokcu AT, Elcioglu O. [The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]. www.scopemed.org/?mno=946 [Access: December 09, 2016]. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031AMA (American Medical Association) Style

Kokcu AT, Elcioglu O. [The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]. TAF Prev Med Bull. 2011; 10(1): 19-28. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031Vancouver/ICMJE Style

Kokcu AT, Elcioglu O. [The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]. TAF Prev Med Bull. (2011), [cited December 09, 2016]; 10(1): 19-28. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031Harvard Style

Kokcu, A. T. & Elcioglu, O. (2011) [The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]. TAF Prev Med Bull, 10 (1), 19-28. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031Turabian Style

Kokcu, Alper Tunga, and Omur Elcioglu. 2011. [The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10 (1), 19-28. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031Chicago Style

Kokcu, Alper Tunga, and Omur Elcioglu. "[The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]." TAF Preventive Medicine Bulletin 10 (2011), 19-28. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031MLA (The Modern Language Association) Style

Kokcu, Alper Tunga, and Omur Elcioglu. "[The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]." TAF Preventive Medicine Bulletin 10.1 (2011), 19-28. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031APA (American Psychological Association) Style

Kokcu, A. T. & Elcioglu, O. (2011) [The Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10 (1), 19-28. Turkish. doi:10.5455/pmb.20101013012031Submit your manuscript
Register
Abstracting & Indexing
Instructions for Authors
Editorial Board
Aims & Scope
About this Journal
Sign up for TOC

ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Alper Tunga Kökcü
Articles by Ömür Elçioğlu
on IndexScholar Fulltext
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2801
Downloaded: 690
Cited: 0
 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.