Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Düşünen Adam. 2006; 19(2): 72-76


Psychiatric Comorbidity in Children with Alopecia Areata

Kağan Gürkan, Ümran Tüzün, Osman Abalı.

Abstract
Objective: Alopecia Areata (AA) is a common disease in dermatological practice It"s etiology is considered to be connected with psychosocial f"actors and psychiatr-ic disorders. In this study it is aimed to determine comorbid psychiatric disorders, and personality characteristics of children with AA. stresfulifevents Method: A retrospective study was conducted with 16 children and adolescents who were referred to a consultation liaison unit of a child and adolescent psychiatry department of a university hospital. Psychiatric diagnoses, personality traits and family attitudes of children were evaluated. Psychiatrie diagnoses were made according to DSM-1V. Results: The most frequent psychiatric diagnoses were anxiety disorders (43.8 %, n=7) and major depression (37.5 %, n=6). Most of the cases (68.8 %, n=11) had introvert personality traits. Psychosocial stress factors were detected in 37.5 % of the families. Stressful life events were present only in two cases. Conclusion: Results of the study suggest that psychiatric disorders may be common and related to negative family attitudes toward children, psychosocial factors and personality traits of children with AA. It is important to assess such children in consultation liaison units of child psychiatry clinics in order to provide psychiatric treatment, so it may improve the prognosis of disease.

Key words: Alopecia Areata, psychiatric diagnoses, family attitudes, personality traitsAlopesi Areatalı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar

Özet
Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozuklukların da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yaygın olarak karşılaşılan bir hastalıktır. Bu çalışmada AA" l ı çocuk ve ergenlerde eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, stresli yaşam olayları, olumsuz aile tutumlar ı ve çocukların kişilik özeliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bir üniversite hastanesi çocuk psikiyatrisi konsultasyon liyezon polikliniğine başvuran 16 çocuk ve ergenin kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların psikiyatrik tanıtan, kişilik özellikleri ve aile tutumlarına ilişkin oranlar değerlendirilmiştir. Psikiyatrik tanilar DSM-IV ölçütlerine göre konmuştur. Bulgular: En sık konulan psikiyatrik tanilar kaygı bozukluklar ı (% 43,8, n=7) ve major depresyon (% 37,5, n=6) olarak saptanmıştır. Olguların önemli bir kısmında (% 68,8, n=11) içe dönük kişilik özellikleri bulunmaktadır. Çocukların ailelerinin % 37,5"inde (n=6) psikososyal stres etkenleri saptanmıştır. Olguların yalnızca ikisinde saç kaybı öncesi stresli bir yaşam olayı bulunduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuçlar AA"l ı çocuklarda psikiyatrik bozuklukların yaygın olduğunu ve aile içi olumsuz tutumlar, psikososyal etmenler ve çocukların kişilik özellikleriyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu tür olguların çocuk psikiyatrisi konsultasyon liyezon polikliniklerinde rutin olarak değerlendirilmesi, psikiyatrik tedavinin sağlanması ve sonrasında hastalığın gidişini olumlu yönde değiştirmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, psikiyatrik tanılar, aile tutumları, kişilik özellikleriShare this Article


Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons