Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(4): 287-294


Adaptation study of the Turkish Children’s Eating Behavior Questionnaire

Resul Yılmaz, Haluk Esmeray, Ünal Erkorkmaz.

Abstract
Objective: We aimed to confirm the validity and internal reliability of Turkish Children’s Eating Behavior Ques-tionnaire (CEBQ) which was a parent-report measure and was designed to assess variations in children’s eating styles. Methods: For this methodological study, CEBQ was translated to Turkish and conducted among parents of both preschool students and patients who were admitted pediatric outpatient clinic. 468 of 650 responded ques-tionnaire was examined for factor structure. Results: According to exploratory factor analysis, eight subscales explain 58.2% of variance. Reliability coefficients (Cronbach Alphas) ranged from 0.61 to 0.84. Confirmatory factor analysis was calculated as 0,049 according to the RMSEA index of fitness and this analysis revealed suitability of the scale for Turkish population. Factor structure, internal reliability and subscale correlations were similar to original CEBQ. Conclusion: These results point out the CEBQ is useful to assess children’s eating behavior in Turkish children as a psychometrical tool. Sophisticated factors used in questionnaire make easy to detect the tendency of obesity or low appetite in children, to observe children’s behavior and to take precautions before emerging pathological situations.

Key words: Children’s Eating Behavior Questionnaire, validity, reliability, obesity, poor appetiteÇocuklarda Yeme Davranışı Anketinin Türkçe uyarlama çalışması

Özet
Amaç: Çocuklarda yeme davranışını belirlemek için kullanılan, anne-babanın yanıtladığı, Çocuklarda Yeme Dav-ranışı Anketinin (ÇYDA) Türk çocuklarında geçerlik ve güvenirliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada ÇYDA Türkçeye uyarlandı. Anaokulu ve anasınıfı öğrencileri ile çocuk polikliniğine başvuran hastaların anne-babalarının yanıtladığı 650 anketin 468’i değerlendirmeye alındı. ÇYDA faktör analizi ve güvenirlik analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Açıklayıcı faktör analizine göre elde edilen sekiz alt boyut toplam varyansın %58.2’sini açıklamıştır. Cronbach alfa katsayıları 0.61-0.84 arasında değişmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine göre RMSEA uygunluk indeksi 0.049 olarak hesaplanmış ve buna göre ölçeğin Türk toplumuna uygunluğu gösterilmiştir. Alt boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Yapı geçerliliği, iç tutarlığı ve alt grup ilişkileri açı-sından özgün anket ile çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlar ÇYDA’nin Türk çocuk-larının yeme davranışını belirlemede güvenilir bir psikometrik araç olduğunu göstermiştir. Anketin, faktörlerin çok yönlü olması, çocuklardaki obezite veya iştahsızlık eğilimini saptama, hastaların davranışlarını izleme ve gerekli önemleri almaya yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Yeme Davranışı Anketi, geçerlilik, güvenilirlik, obezite, iştahsızlıkShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons