Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 49-100


Crisis of Globalizing Labour and Global Inequality

Sibel ÇAŞKURLU.

Abstract
This study examines the crises of labour which has occurred with the participation of labour in globalized production processes. Since 1980’s global production has been organized in the form of global value chains. Global value chains have an intrinsic hierarchical structure which causes an asymmetrical structure in global markets. On one side of this asymmetry stand giant transnational firms, on the other side de-unionized labour. Developing countries can only articulate with global value chains on the basis of cheap labour. This causes a huge transformation in labour markets towards non-standard employment categories. Even sweatshops have arisen again. In addition to this trend, the bargaining power of labour has also eroded with the process of deregulation in labour markets. Labour is suffering an erosion of its income and social rights. Furthermore, with each financial crisis the crisis of labour is deepening. In this study, taking account of the narrowing policy spaces of national states, setting global labour standards is being evaluated as the most rational solution.

Key words: Global Value Chains, Labour Markets, Non-standard Employment, Global Inequality. JEL Classification: F16, F13, O15KÜRESELLEŞEN İŞGÜCÜNÜN KRİZİ VE KÜRESEL EŞİTSİZLİK

Özet
Bu çalışmada işgücünün, küresel değer zincirleri biçiminde örgütlenen küresel üretime katılmakla, diğer bir deyişle küreselleşmekle içine düştüğü kriz irdelenmektedir. Küresel değer zincirleri hiyerarşik yapıları nedeniyle uluslararası piyasalarda bir tarafta Çuş’lerin diğer tarafta giderek örgütsüzleşen işgücünün yer aldığı asimetrik bir yapıya neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin küresel değer zincirlerine katılabilmeleri işgücü maliyetlerini ve çalışma standartlarını düşürebilmeleri temelinde olmaktadır. Küresel değer zincirlerine eklemlenen üretim süreçlerine katılmak, işgücü piyasalarında enformel, yarı zamanlı ve geçici istihdam olarak ifade edilen standart dışı istihdam biçimlerine kayışı beraberinde getirmiştir. İşgücünün geliri azalmış, kırılganlığı artmıştır. Kapitalizmin erken dönemlerinde görülen terleme atölyeleri hortlamıştır. Buna ek olarak, işgücü piyasalarında yaşanan deregülasyon süreci de işgücünün pazarlık gücünü önemli ölçüde yitirmesinde rol oynamıştır. Üstelik emeğin gelirinde ve haklarında meydana gelen kayıplar ve güvencesizleşme olarak ifade edilebilecek olan işgücünün krizi, her finansal krizle derinleşmekte ve süreklilik arz eden bir hal almaktadır. Küreselleşmeyle ulus devletlerin işgücü piyasalarını düzenleyebilme olanakları fazlasıyla daraldığından, bu krize çözüm arayışları çerçevesinde, uluslararası işgücü standartları getirilmesi tartışılmaktadır

Anahtar Kelimeler: Küresel Değer Zincirleri, İşgücü Piyasaları, Standart Dışı İstihdam, Küresel Eşitsizlik. JEL Sınıflaması: F16, F13, O15Share this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons