Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(77): 115-142


THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY: A GENDERED PERSPECTIVE

Şule ŞAHİN, Helga RITTERSBERGER-TILIÇ, Adem Yavuz ELVEREN.

Cited by (1)

Abstract
The changing role of women both within family and in the labour market is one of the most crucial issues of constructing a new social policy in our century. In line with neo-liberal developments, private pension schemes have reached higher proportions in social security systems all over the world. However, it is a fact that disadvantages of women (i.e. lower level of wage, intermittent work life, and higher life expectancy) have negative consequences on private pension schemes in terms of retirement income compared with traditional pay-as-you-go systems. Turkey, in line with the current trend, introduced a privately managed individual pension scheme, the Individual Pension System in 2003. This study (conducted in 2008 - 2009), using the actual data of 102,724 participants (sampled from a total of 1,457,704) provided by the Pension Monitoring Center, examines the effects of social variables (i.e. age, occupation, province, marital status, income, social security and education) on regular contributions of individuals to the system and analyzes the gender gap by using the generalized linear model.

Key words: Individual Pension Plan, Social Policy, Gender, Turkey. JEL Classification: G23, J16Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi: Toplumsal Cinsiyetçi Bir Yaklaşım

Özet
Kadınların hem aile içinde hem de emek piyasasında değişen rolleri bu yüzyılda yeni bir sosyal politika oluşturmanın en önemli konulardan biridir. Neoliberal gelişmelerle birlikte özel emeklilik planları tüm dünyada sosyal güvenlik sistemleri içinde daha yüksek bir paya ulaştı. Ancak, kadınların dezavantajları (daha düşük ücret düzeyi, kesikli iş yaşamı ve daha uzun yaşam beklentisi vb.) geleneksel dağıtım sistemleri ile karşılaştırıldığında emeklilik geliri anlamında özel emeklilik sistemlerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Türkiye bu mevcut trendle birlikte 2003 yılında özel sektör tarafından yönetilen emeklilik planı Bireysel Emeklilik Sistemini oluşturdu. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin sağladığı toplam 1,457,704 kişiden örneklem olarak alınan 102,896 katılımcıya ait verileri kullanan ve 2008 - 2009 döneminde gerçekleştirilen bu çalışma genelleştirilmiş lineer model kullanarak sosyal değişkenlerin (örneğin yaş, meslek, şehir, medeni durum, gelir, sosyal güvenlik kurumu ve eğitim gibi) bireylerin sisteme yaptıkları düzenli katkı payları üzerindeki etkilerini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Planları, Sosyal Politika, Toplumsal Cinsiyet, Türkiye. JEL Sınıflaması: G23, J16Share this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons