Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23To stop or not to stop? Combined use of valproate and electroconvulsive treatment

Gül Eryılmaz, Işıl Göğcegöz Gül, Gökben Hızlı Sayar, Cemal Onur Noyan, Eylem Özten.

Abstract
Objective: Clinical decision regarding the combination of valproate and electroconvulsive treatment have been contradictory. Concerns exist that anticonvulsants that are used a mood stabilizers may interfere with seizure during ECT. This report examines the clinical use of concurrent ECT and valproate in full dose and reduced dose for manic episode of bipolar disorder.
Methods: We studied the records of 75 consecutive non-epileptic bipolar disorder manic episode patients referred for ECT between the months of April 2010 and July 2013 in an psychiatric hospital. We compared mean stimulus intensity, mean seizure duration, number of ECTs administered and change in Young Mania Scale scores between those who were on full dose valproate, 40% reduced dose valproate and those who were not on valproate or other mood stabilizers.
Results: Valproate free group and %40 reduced valproate dose group did not significantly differ in seizure duration (p=0.078) but full dose valproate group had significantly shorter seizure duration than valproate free group (p=0.038). The full dose valproate group had significantly higher number of ECT sessions required. The treatment combination was well tolerated, with no serious adverse events observed in full dose or reduced dose valproate groups. All 75 patients had significantly reduced scores on Young Mania Scale.
Discussion: Concurrent use of valproate with ECT in bipolar diorder manic episode seems safe, did not interfere with routine ECT practice, and allowed for transition to maintenance pharmacotherapy. Prospective studies are required to confirm these findings and also to compare cognitive adverse effects.

Key words: electroconvulsive treatment, valproate, dose, efficacy, seizure durationKesmek ya da kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı

Özet
Amaç: Valproat ve elektrokonvülsif tedavinin bir arada kullanımı tartışmalı bir konudur. Duygudurum düzenleyici olarak kullanılan antikonvulzanların EKT sırasında nöbetin ortaya çıkışını olumsuz etkilemesinden endişe edilir. Bu araştırmada bipolar bozukluk manik epizot hastalarında elektrokonvülzif tedavi ile eşzamanlı kullanılan tam doz ya da azaltılmış dozdaki valproatın klinik etkileri incelenmiştir.
Yöntem: Nisan 2010-Temmuz 2013 ayları arasında bir psikiyari hastanesinde bipolar bozukluk manik epizot tanısı ile elektrokonvülzif tedavi alan, epileptik olmayan, araştırma kriterlerine uygun ardışık 75 hastanın kayıtları incelenmiştir. Nöbet için gerekli enerji düzeyi, nöbet süresi, uygulanan elektrokonvülsif tedavi seans sayısı ve young Mani Ölçeği skorlarındaki değişim, EKT esnasında tam dozda valproat kullanan, % 40 azaltılmış dozda valproat kullanan ve valproat ya da başka bir antikonvülzan kullanmayan hasta grupları arasında karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Her üç grup karşılaştırıldığında geçirilen nöbet süreleri açısından kontrol grubu ile valproat doz ayarlaması yapılan grup arasında nöbet süreleri açısından fark saptanmamışken (p=0.078), kontrol grubu ile valproat doz ayarlaması yapılmayan grup arasında nöbet süreleri açısından fark saptanmıştır (p=0.038). Remisyona ulaşmak için gerek duyulan EKT seans sayısı tam doz valproat kullanan grupta anlamlı biçimde daha yüksek bulunmuştur. Valproat ile EKT’nin eşzamanlı kullanımı iyi tolere edilmiş, tam doz ya da azaltılmış doz valproat kullanan hastalarda ciddi bir yan etki izlenmemiştir. Tüm olgularda Young Mani skorunda anlamlı düşme ve klinik remisyon izlenmiştir.
Tartışma: Valproatın EKT ile eşzamanlı kullanımı rutin EKT uygulamasına engel oluşturmamış ve koruyucu duygudurum düzenleyici tedavisine geçişi hızlandırmıştır. Bu bulguların doğrulanması ve kognitif yan etkilerin gruplar arasında kıyaslanabilmesi için ileriye dönük araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: elektrokonvülzif tedavi, valproat, doz, etkinlik, nöbet süresiShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons