Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Med J Bakirkoy. 2015; 11(1): 17-23


To investigate possible etiologic factors of organic and functional dyspepsia in Turkey

Senem Karabulut, Mehmet Karabulut, Cevher Akarsu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Süleyman Bademler, Ali Kocataş, Sema Basat, Halil Alış.

Abstract
Objective: Dyspepsia can be defined as a combination of unspecific symptoms with gastrointestinal origin and patients with dyspepsia reveal pathologies associated with dyspepsia called organic dyspepsia; if no local or systemic disease can be found as the cause called functional dyspepsia. In this article we aimed to investigate possible etiologic factors and prevalance of organic and functional dyspepsia in Turkey.
Material and Methods: This prospective study included the first 200 adult patients regardless of gender who presented with complaints of dyspepsia and 100 patients of control group since June 2008. All of them underwent hemogram, biochemical analysis, fecal testing, upper gastrointestinal endoscopy, abdominal ultrasound, and those with ulcer, gastritis and pathology in their gallbladder were considered to have organic dyspepsia.
Results: The study included a total of 200 patients of which had dyspepsia. Upper gastrointestinal endoscopy showed gastritis or ulcer in 71 (35.5%) patients, 33 patients (16.5%) with pathology gallbladder detected on abdominal ultrasonography. There were 12 patients (6%) with both stomach and gallbladder pathologies, thus the number of patients in organic dyspepsia group was 92. The remaining 108 patients without any finding neither on ultrasonography nor on upper gastrointestinal endoscopy comprised functional dyspepsia group.
Conclusions: In our study, an organic cause could be established in 46% of the patients with dyspepsia. The most important causes of organic dyspepsia are upper gastrointestinal pathologies (77% of organic dyspepsia). Biochemical studies performed on patients with dyspepsia in our study showed no difference compared to control group in terms of any parameters including serum amylase and lipase.

Key words: Functional dyspepsia, organic dyspepsia, pancreatic disorders, lipaseTürk toplumunda organik ve fonksiyonel dispepsili hastalarda etyolojiye yönelik analiz

Özet
Amaç: Dispepsi gastrointestinal kaynaklı spesifik olmayan semptomlar topluluğu olarak tanımlanabilir ve başvuran hastalarda yakınmaların nedenini ortaya koymak için yapılan incelemelerde dispepsiye neden olabilecek patolojiler saptanabilirse bu tür dispepsiler organik dispepsi, lokal veya sistemik bir hastalık sorumlu olarak bulunamamış dispepsiler ise fonksiyonel dispepsi olarak tanımlanırlar. Amacımız Türk toplumunda organik ve fonksiyonel dispepsi prevalansını saptamak ve muhtemel etyolojik faktörleri incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, prospektif olarak planlandı ve Haziran 2008 tarihinden itibaren dispepsi şikâyetleri ile başvuran ilk 200 erişkin hasta cinsiyet gözetilmeksizin ve 100 hasta ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalar hemogram, biyokimya tetkikleri, gaita tetkikleri, üst gastrointestinal endoskopi, tüm batın ultrasonografi ile değerlendirildi. Ülser, gastrit ve safra kesesinde patoloji tespit edilen hastalar organik dispepsili olarak kabul edildi.
Bulgular: Dispepsi şikayeti olan 200 hastanın 71’inde (%35.5) üst gastrointestinal endoskopisinde gastrit veya ülser, 33’ünde (%16.5) tüm batın ultrasonografisinde safra kesesinde kalkül veya çamur tespit edildi. Hem mide patolojisi hem de safra kesesi patolojisi olan hasta sayısı ise 12 (%6) idi. Organik dispepsi grubundaki hasta sayısı sonuç olarak 92 oldu. Geri kalan ne ultrasonografi de ne de üst gastrointestinal endoskopisinde bulgu tespit edilmeyen 108 hasta ise fonksiyonel dispepsi grubuna dahil edildi.
Sonuçlar: Çalışmamızda dispepsili hastaların %46’sında organik bir sebep ortaya konabildi. Organik dispepsilerin en önemli sebebi üst gastrointestinal patolojilerdi (organik dispepsilerin %77’si). Çalışmamızda fonksiyonel dispepsili hastalarda yapılan biyokimyasal araştırmalarda serum amilaz ve lipaz düzeyi de dahil hiçbir parametrenin kontrol grubundan farklı olmadığı bulundu

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel dispepsi, organik dispepsi, pankreatik bozukluklar, lipazShare this Article


Advertisement
Oxidants and Antioxidants in Medical Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons