Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Prevalence, psychiatric comorbidity, and quality of life in patients with bipolar disorder in Sivas province

Özgür Özdemir, Orhan Doğan.

Abstract
Objective: The aims of this field research are to investigate the prevalence rates, psychiatric comorbidity, and quality of life in patients with bipolar disorders (BD) in Sivas province. Methods: One thousand and four hundred-six people from 510 houses that represent of Sivas province constituted the sample of this research. Sociodemographic Information Form, Structural Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Clinical Version (SCID-I), Structural Clinical Interview for DSM-III-R Axis II Personality (SCID-II), and 36-Item Short-Form Quality of Life (SF-36) were applied to the sample. Data are evaluated using chi-square test and Mann Whitney U test. Findings: The lifetime prevalence rate of BD was 0.71%, for BD-I was 0.43%, for BD-II and cyclothymic disorder was 0.14%. According to SCID-I, anxiety disorders (psychiatric comorbidity) was found to be 30% of patients, and personality disorder was found to be 50% according to SCID-II. The points of physical role difficulties, general health, social functionality, and emotional role difficulties subscales of SF-36 were found significantly lower in patient group than control group. Discussion: The prevalence and psychiatric comorbidity was similar to other countries. BD has been affected quality of life of patients as negative. It may given useful knowledge that a field research with represented Turkey.

Key words: bipolar disorder, psychiatric comorbidity, quality of lifeSivas il merkezinde iki uçlu duygudurum bozukluğunun yaygınlığı, psikiyatrik eş tanıları ve hastaların yaşam kalitesi

Özet
Amaç: Bu alan çalışmasının amaçları Sivas il merkezinde iki uçlu duygudurum bozukluğunun (İUDB) yaygınlığını, psikiyatrik eş tanıları ve hastaların yaşam kalitesinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Sivas il merkezini temsil eden 510 hanedeki 1406 kişi oluşturdu. Örnekleme Sosyodemografik Bilgi Formu, DSM-IV Eksen I için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) Formu, DSM-III-R Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi (SCID-II) ve Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Form (SF-36) uygulandı. Veriler ki-kare testi ve Mann Whitney U testleriyle değerlendirildi. Bulgular: İUDB’nin yaşam boyu yaygınlığı %0.71, İUDB-I’in %0.43, İUDB-II ve siklotiminin %0.14 olarak bulundu. SCID-I’e göre hastaların %30’unda anksiyete bozuklukları, SCID-II’ye göre %50’sinde kişilik bozuklukları eş tanısı saptandı. SF-36’nın fiziksel rol güçlüğü, genel sağlık, sosyal işlevsellik ve emosyonel rol güçlüğü alt ölçek puanları hastalarda anlamlı düzeyde daha düşük bulundu. Tartışma: İUDB’nin yaygınlığı ve psikiyatrik eş tanı diğer ülkelerin değerlerine benzerdi. İUDB, hastaların yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Alan çalışmasının Türkiye’yi temsil eden bir örneklemle yapılması yararlı bilgiler verebilir.

Anahtar Kelimeler: İki uçlu duygudurum bozukluğu, psikiyatrik eş tanı, yaşam kalitesiShare this Article


Advertisement
Journal of Molecular Pathophysiology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons