Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Risperidone use in preschool children with aggressive and destructive behavioral symptoms

Caner Mutlu, Özden Şükran Üneri, Canan Tanıdır, Hatice Güneş, Mazlum Çopur, Ali Güven Kılıçoğlu, Hilal Adaletli, Hamiyet İpek, Ayten Erdoğan.

Abstract
Objective: We aimed to investigate the prevalence and mode of risperidone use in preschool aged children admitted with a chief complaint of aggressive and destructive behavioral symptoms. Methods: In this retrospective chart review study, medical records of the patients were reviewed for age, gender, primary and comorbid diagnoses, dosage and duration of risperidone treatment. Dosage and duration of risperidone treatment were compared among primary diagnoses. Results: In 2790 children prevalence of risperidone use was 18.5% (n=516). Mean age was 4.86±1.12 years. Of these patients, %74.4 had primary diagnosis of a disruptive behavior disorder (DBD). Mean starting dosage of risperidone was 0.35 mg/day and mean maintenance dosage was 0.52 mg/day. The mean length of treatment was 4.9 months. Starting and maintenance doses were significantly higher and treatment duration was longer in patients with mental retardation (MR) than in those with DBDs. Conclusion: In preschoolers, risperidone is frequently used to control aggressive and destructive behavioral symptoms which may improve with higher doses and longer treatment in those with MR. The development of evidence-based treatment modalities for children with aggressive and destructive behaviors necessitates controlled studies and confirmation of their pertinence to clinical practice.

Key words: risperidone, preschool, children, prevalenceAgresif ve yıkıcı davranışsal belirtileri olan okul öncesi çocuklarda risperidon kullanımı

Özet
Amaç: Temel olarak agresif ve yıkıcı davranışsal belirtiler ile başvuran okul öncesi çağdaki çocuklarda risperidon kullanım yaygınlığı ve özelliklerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bu geriye dönük dosya tarama çalışmasında, hastaların tıbbi kayıtları yaş, cinsiyet, birincil ve eş tanılar, risperidon dozu ve tedavi süresi açısından gözden geçirildi. Risperidon dozu ve tedavi süresi birincil tanılar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Risperidonun 2790 çocukta kullanım yaygınlığı %18.5’ti (s=516). Ortalama yaş 4.86±1.12 yıl idi. Bu hastaların %74.4’ünde bir yıkıcı davranış bozukluğu (YDB) birincil tanısı vardı. Risperidon ortalama başlangıç dozu 0.35 mg/gün ve ortalama idame dozu 0.52 mg/gün idi. Tedavinin ortalama süresi 4.9 ay idi. Zeka geriliği olan hastalarda, YDB olan hastalara göre, başlangıç ve sürdürme dozları anlamlı olarak daha yüksek ve tedavi süresi anlamlı olarak daha uzundu. Tartışma: Okul öncesi çocuklarda, risperidon MR olan hastalarda daha yüksek dozlarla ve daha uzun süreli tedavi ile azaltılabilen agresif ve yıkıcı davranışsal belirtilerini kontrol etmek için sıklıkla kullanılır Agresif ve yıkıcı davranışları olan çocuklar için kanıta dayalı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi kontrollü çalışmalara ve onların klinik pratiğe uygunluğunun onayını gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Risperidon, okul öncesi, çocuk, yaygınlıkShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons