Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Evaluating the people who were sent for determining of criminal responsibility

Yasemin Görgülü, Aylin Küçük, Seçil Uysal Çetinkaya.

Abstract
Objective: According to the penal code in Turkey, a person who, during the commission of a crime, is under the influence of mental illness, who cannot detect legal meaning and consequences of the act committed or whose ability to redirect his/her behavior in relation to the act decreased significantly, will not be punished. The purpose of this study is to evaluate socio-economic data on people who were sent for criminal responsibility evaluation to the largest forensic psychiatry clinic of Turkey during one-year period, the expert opinion on criminal responsibility, the diagnostic distributions, the nature of their crimes. Methods: The medical files of 332 people were examined retrospectively. Results: It has been determined that 54.5% had a full criminal responsibility since it was detected that they had no mental illness or weakness which might affect their criminal responsibility and 39.5% were found to have no criminal responsibility for having a psychiatric disorder on the date of crime. Discussion: Considering the fact that those who were sent for psychiatric evaluation after committing a crime have psychiatric disorders as well as the distribution of psychiatric disorder diagnoses, the nature of the crimes committed and against whom these crimes were committed, results of the studies in our country and abroad were found to be compatible and consistent.

Key words: forensic psychiatry; criminal responsibility; crimeCeza Sorumluluğunun Belirlenmesi İstenilen Kişilerin Değerlendirilmesi

Özet
Amaç: Türkiye’de ceza yasası gereğince suç işlediği sırada akıl hastalığı etkisinde olup işlediği fiilin hukuksal anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Çalışmanın amacı Türkiye’nin en büyük adli psikiyatri kliniğinde bir yıl boyunca ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi için gönderilen kişilerin sosyodemografik verileri, ceza sorumluluğu hakkında oluşan bilirkişi kanısı, tanısal dağılımları, işledikleri suçun niteliğini değerlendirmektir. Yöntem: Toplam 332 kişinin tıbbi dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Sonuçlar: Kişilerin %54.5’inde suç tarihinde ceza sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı veya zayıflığı saptanmadığından ceza sorumluluğunun tam olduğu, %39.5’inin suç tarihindeki psikiyatrik bozuklukları dolayısıyla ceza sorumluluğunun olmadığı saptanmıştır. Tartışma: Suç işledikten sonra psikiyatrik değerlendirme için gönderilenlerin psikiyatrik bozukluğu olması, psikiyatrik bozukluk tanı dağılımı, işlenen suçların niteliği ve kime karşı işlendiği açılarından incelendiğinde, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çalışmaların sonuçlarının birbiriyle uyumlu ve tutarlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: adli psikiyatri; ceza sorumluluğu; suçShare this Article


Advertisement
Journal of Behavioral Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons