Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

NYS. 2015; 53(1): 11-15


Quantitative Analysis of Armswing in Patients with Primary Cervical Dystonia

Gulcin Benbir, Hulya Apaydin, Sibel Ertan, Gunes Kiziltan, Meral E. Kiziltan, Semra Oguz, Sibel Ozekmekci.

Abstract
Objective: Accompanying neurological signs are not expected in primary cervical dystonia (PCD), characterized by involuntary muscle contractions resulting in abnormal posture of the neck. We aimed to assess the associated arm movements during walking in patients with PCD in compared to age-, sex-, weight- and height-matched controls.

Methods: We examined 16 consecutive de novo patients with PCD and controls in a quantitative trial, and calculated the mean gait speed, mean number of steps, mean frequencies of right and left arms, mean frequencies of right and left legs, and mean arm/leg frequencies for right and left sides.

Results: Eleven patients (68,8%) had right-sided cervical dystonia, 5 patients (31,2%) had left-sided cervical dystonia. The mean speed of gait and the mean number of steps were similar between patients and controls. The mean frequencies of bilateral upper extremities and arm/leg frequencies were significantly slower in patients with PCD (p

Key words: armswing frequency, primary cervical dystonia, quantitative analysisPrimer servikal distonisi olan olgularda kol sallanmasının kantitatif analizi

Özet
Amaç: İstemsiz kas kasılması sonucu boynun anormal pozisyonu ile şekillenen primer servikal distonide (PSD) ek nörolojik muayene bulgusu beklenmemektedir. Çalışmamızda, servikal distonisi olan hastalarda yürüme sırasında kol salınımında azalma olup olmadığının video kayıtlama yapılarak araştırılması ve yaş, cinsiyet, kilo ve boy açısından eşleştirilmiş kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda, yeni PSD tanısı almış ardışık 16 hasta ve 16 sağlıklı birey kantitatif bir düzenekte incelenmiş; ortalama yürüme hızları, ortalama adım sayıları, sağ ve sol kolun ortalama salınım frekansları, sağ ve sol bacağın ortalama salınım frekansları ve hem sağ hem de sol taraf için kol/bacak frekans oranı hesaplanmıştır.

Bulgular: Toplam 11 hasta (%68,8) sağ taraflı, 5 hasta ise (%31,2) sol taraflı PSD tanısı aldı. Ortalama yürüme hızları ve adım sayıları hasta ve control grubunda benzerdi. Her iki üst ekstremite ortalama salınım frekans değerleri ile kol/bacak frekans oranları PSD grubunda anlamlı olarak daha düşük bulundu (p

Anahtar Kelimeler: primer servikal distoni, kol salınım frekansı, kantitatif analizShare this Article


Advertisement
Journal of Contemporary Medical Education

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons