Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 36-43


The Vengeance Scale: Turkish adaptation study

Seydi Ahmet Satıcı, Gürhan Can, Ahmet Akın.

Abstract
Objective: Vengeance, which can be defined as taking revenge by displaying a desire or behavior of revenge for a pain of a harm on a person who has done the harm, is a primitive, destructive and illogical personality trait accompanying many of the personality traits. The aim of the study is to adapt the Vengeance Scale (VS) to Turkish, which was developed to measure the traits of individuals who assume that they have been humiliated in such a situation and tend to desires or behaviors of taking revenge. Methods: This research is composed of the findings of two separate studies. The first study was performed with 332 participants (157 female and 175 male) attending Sakarya University. The second study consisted of 335 participants (199 female and 156 male) attending Anadolu University. In the first study, language equivalency, exploratory and confirmatory factor analyses, and reliability of the scale were investigated. In the second study, criterion-related validity and gender-related discriminant validity of the scale, which was translated into Turkish, were investigated. Findings: As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the Turkish version of the scale explained 37% of the total variance and that it had a one-dimensional structure as in the original scale. Confirmatory factor analysis results indicate that the one-dimensional structure of the scale provides a good fit (χ2=341, χ2/df=2.23, NFI=0.95, CFI=0.97, IFI=0.97, RFI=0.94, GFI=0.91, RMSEA=0.061, SRMR=0.050). It was also determined that the Cronbach's alpha internal consistency coefficient of the scale was 0.91, while test-retest correlation coefficient was 0.87. It was determined that there were negative correlations between VS and forgiveness within the scope of criterion-related validity, whereas there were positive correlations between VS and anger rumination. Moreover, males (68.61±23.36) were found to have significantly (t(353)=2.37, p

Key words: vengeance, scale adaptation, validity, reliability, university studentsİntikam Ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması

Özet
Amaç: Bireyin kendisine yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yapandan öç almak için çıkarmak arzusu olarak tanımlanabilecek olan intikam duygusu, bazı kişilik bozukluklarına eşlik eden ilkel, yıkıcı ve mantık dışı bir kişilik özelliğidir. Bu çalışmanın amacı, böyle bir durum karşısında kendini aşağılanmış biri olarak algılayarak öç alma arzusu ve davranışlarına yönelen bireylerin bu özelliklerini ölçmek amacıyla geliştirilen İntikam Ölçeğini (İÖ) Türkçeye uyarlamaktır. Yöntem: Bu araştırma, iki ayrı çalışmadan oluşmaktadır. Birinci çalışma, Sakarya Üniversitesine devam eden 332 katılımcı (157 kadın, 175 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. İkinci çalışma ise, Anadolu Üniversitesine devam eden 335 katılımcıyı (199 kadın, 156 erkek) içermiştir. Birinci çalışmada ölçeğin Türkçe formunun özgün ölçekle olan dilsel eşdeğerliliği, yapı geçerliliğini incelemeye yönelik açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve güvenilirliği araştırılmıştır. İkinci çalışmada ise, Türkçeye çevrilen ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliliği ve cinsiyete ilişkin ayırt edici geçerliği araştırılmıştır. Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Türkçe formunun toplam varyansın %37’sini açıkladığı ve özgün ölçekte olduğu gibi tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise, ölçeğin elde edilen tek boyutlu yapısının iyi uyum verdiğini kanıtlamıştır (χ2=341, χ2/sd=2.23, NFI=0.95, CFI=0.97, IFI=0.97, RFI=0.94, GFI=0.91, RMSEA=0.061, SRMR=0.05). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının 0.91, test-tekrar test korelasyon katsayısının 0.87 olduğu belirlenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlilik kapsamında İÖ ile affedicilik arasında negatif yönde, öfkeye ilişkin derin düşünme arasında pozitif yönde ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ayrıca, erkeklerin (68.61±23.36) kadınlara (63.14±20.12) göre anlamlı biçimde daha yüksek İÖ puanlarına sahip olduğu bulunmuştur (t(353)=2.37, p

Anahtar Kelimeler: İntikam, ölçek uyarlama, geçerlilik, güvenilirlik, üniversite öğrencileriShare this Article


Advertisement
Progress in Orthopedic Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons