Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23The preferred clothing style in psychiatrists and its effect on the patient-physician relationship

Ürün Özer, Veysi Çeri, Güliz Özgen, Bahadır Turan.

Abstract
Objective: First impression carries significance in interpersonal relations. Establishing a relationship also forms the basis of the treatment process which will be conducted by the patient and the physician together. Physicians' clothing has been suggested to create major differences in physician-patient relationship. In this study, it was aimed to investigate the clothing style of psychiatrists preferred by psychiatrists and psychiatric patients and their opinion about its possible effects on physician-patient relationship. Methods: Consecutive 150 patients who applied to psychiatry outpatient clinic and 100 psychiatrists were included in the study. At first, sociodemographic data form was completed. Then, the pictures of different clothing styles were shown to participants and a questionnaire about its possible effects on physician-patient relationship was applied. Results: Mean age of the patients was 39.3±2.8 (range 19-79 years), 73 (48.7%) patients were female, 77 (51.3%) patients were male. Diagnoses of 40 (26.7%) patients were psychotic disorders, 52 (34.7%) were affective disorders, 31 (20.7%) were anxiety disorders and 27 (18.0%) patients were diagnosed with other disorders. Mean age of the psychiatrists was 32.4±8.2 (range 24-59 years), 52 (52.0%) psychiatrists were female, 48 (%48,0) psychiatrists were male. Mean duration of practicing medicine was 7.7±8.2 years, and mean duration of practicing psychiatry was 6.2±7.2 years. The number of psychiatry residents was 68 (68.0%), and the number of psychiatrists was 32 (32.0%). It was found that psychiatrists attached more importance to physician's clothing compared to patient group (p

Key words: psychiatry, physician clothing, white coatPsikiyatri hekimlerinde yeğlenen giyim biçimi ve hasta-hekim ilişkisine etkisi

Özet
Amaç: Kişilerarası ilişkilerde ilk izlenim önem taşır. İlişki kurmak hekimle hastanın birlikte yürüteceği tedavi sürecinin temelini oluşturur. Hekimlerin giyiminin hasta-hekim ilişkisinde büyük farklılıklar yaratabileceği ileri sürülmüştür. Çalışmamızda psikiyatri hekimlerinin ve hastalarının psikiyatri hekimlerinde yeğledikleri giyim biçimlerini ve hasta-hekim ilişkisine etkileri konusundaki görüşlerini araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya psikiyatri polikliniğine başvuran ardışık 150 hasta ile 100 psikiyatrist alındı. Katılımcılara sosyodemografik veri formunun ardından, farklı giyim biçimlerinin resimleri gösterilerek psikiyatri hekimi giyim tercihleri ve hasta hekim ilişkisine etkilerine ilişkin sorular içeren anket formu dolduruldu. Bulgular: Hastaların yaş aralığı 19-79, ortalaması 39.3±2.8, 73’ü (%48.7) kadın, 77’si (%51.3) erkekti. Kırkına (%26.7) psikotik bozukluklar, 52’sine (%34.7) duygudurum bozuklukları, 31’ine (%20.7) anksiyete bozuklukları, 27’sine (%18.0) diğer tanıların konduğu belirlendi. Hekimlerin yaş aralığı 24-59, ortalaması 32.4±8.2, 52’si (%52.0) kadın, 48’i (%48.0) erkekti. Ortalama hekimlik süresi 7.7±8.2 yıl, psikiyatri hekimliği süresi 6.2±7.2 yıl olarak bulundu. Atmış sekizi (%68.0) asistan hekim, 32’si (%32.0) uzman hekimdi. Hekimlerin psikiyatri hekiminin giyimine yüklediği önem hasta grubundan yüksekti. Hastaların hem erkek (%54.7, s=82) hem kadın (%50.0, s=75) psikiyatri hekiminde ilk sırada beyaz önlüğü yeğlediği, hekimlerin ise erkek psikiyatri hekiminde günlük (%56.0, s=56), kadın psikiyatri hekiminde yarı resmi (%52.0, s=52) giyimi yeğlediği bulundu. Hekim grubunda iki cinsiyet için de beyaz önlüğü tercih eden yalnız beş (%5.0) kişiydi. Sonuç: Sonuç olarak, psikiyatri hastaları psikiyatri hekiminin giyim biçimini hekimler kadar önemsememekle birlikte, beyaz önlük giyilmesini yeğlemektedir. Dolayısıyla beyaz önlük hasta-hekim ilişkisini olumlu etkileyebilir ve hekimin iyi bir izlenim yaratmasında yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, hekim giyimi, beyaz önlükShare this Article


Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons