Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 77-82


Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study

Elif Ercan, Eyüp Sabri Ercan, Ülkü Akyol Ardıç, Semra Uçar.

Abstract
Objective: The aim of this study was to examine the psychometric properties of the Children Aggression Scale-Parent Version. CAS-P developed to help evaluate severity, frequency and diversity of aggressive behavior. Methods: The scale has 33 items representing five domains. The CAS-P was completed for 473 clinically referred children’s parents. Validity was evaluated by examining the relationship of CAS-P scores to other criteria parent rating scales and for the construct validity confirmatory factor analysis (CFA) was conducted. For the reliability the internal consistency were examined. Results: Consistent with previous research, confirmatory factor analysis of the CAS-P confirmed the good-fit of the original model (χ2=842.15; sd=302; χ2/sd)=2.7; RMSEA=0.069; CFI=0.96; NFI=0.95). In order to test the scale for construct validity, the Child Behavior Checklist/4-18 and DSM-IV based Behavior Disorder Screening and rating scale were administered to participants, and the correlations with clinical constructs were in the expected direction. Also the reliability analysis revealed that the CAS-P subscales demonstrated high internal consistency. Conclusion: In the light of the findings, it was concluded that the Turkish version of CAS-P could be used as a reliable and valid tool in research and treatment contexts.

Key words: aggression, scale, parental evaluation, reliability, validityÇocuklar için Saldırganlık Ölçeği Anne-Baba Formu: Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Özet
Amaç: Bu araştırmada Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Anne-Baba Formunun (ÇSÖ-ABF) psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçek, saldırgan davranışların şiddetini, sıklığını, yaygınlığını ve çeşitliliğini ölçmek için geliştirilmiştir. Yöntem: ÇSÖ-ABF, 33 madde ve beş alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçek, saldırgan davranışlar gösteren, tanı ve tedavi için çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendirilen 473 ilköğretim öğrencisinin anne-babalarına uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliği kriter ölçeklerle ilişkileri incelenerek saptanmış ve yapı geçerliliği bağlamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenilirlik içinse iç tutarlılık hesaplanmıştır. Bulgular: Önceki araştırma sonuçları ile tutarlı biçimde, ÇSÖ-ABF için yapılan doğrulayıcı faktör analizi, özgün ölçekle örtüşen iç yapıyı doğrulamıştır (χ2=842.15; sd=302; χ2/sd)=2.7; RMSEA=0.069; CFI=0.96; NFI=0.95). Katılımcılara, ÇSÖ-ABF’nin yanı sıra, yapı geçerliliği bağlamında, 4-18 yaşları arasındaki çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği ve dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği uygulanmış ve beklenen yönde ilişkiler bulunmuştur. Güvenilirlik analizleri de, ÇSÖ-ABF’nin iç tutarlılığı yüksek alt boyutlara sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre, ÇSÖ-ABF’nin Türkçe formunun araştırma ve tedavi alanında kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, ölçek, anne baba değerlendirmesi geçerlilik, güvenilirlikShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons