Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1Violence perception and victimization reasons of women exposed to spouse/partner violence

Hatice Başkale, Ayça Sözer.

Abstract
Aim: The aim of this study was to determine violence perception and victimization reasons of women exposed to spouse/partner violence who applied to the violence prevention and monitoring center. Methods: This study is a descriptive survey in order to determine violence perception and victimization reasons of women who applied because of violence. This study was made on women who exposed to spouse/partner violence applied to the violence prevention and monitoring center in the west of Turkey. In these dates 137 women applied to the violence prevention and monitoring center. We reached 51% of universe. In the study, demographic information was collected through the survey method face to face interviews consisted of questions which identify the causes of violence and victimization perception. Results: 31.4% of the women participating in the study exposed to violence for 1-5 years, 21.4% of them exposed for 11-15 years. 74.3% of women share violence with others, women who didn’t share with others because of they didn’t know what to do and where to apply. Children have witnessed domestic violence, 51.4% were exposed to the violence. causes of violence were determined as economic problems, spouse / partner’s alcohol / substance abuse, women are responding to partner, he does not want his wife, and has been identified as not prompted by his partner’s family. 91.4% of women don’t participate in the idea of violence was sometimes necessary, 81.4% don’t think not so much violence against women can be seen joining excused. 62.9% of them think people who experience violence would behave similarly. Most of the women exposed to violence think if there is violence when women-man arguing the bond of love will be extinction, 84.3% think violence is not a solution, and 14.3% stated that it might be a solution. Conclusion: Health personnel are the group that can identify the violence, can be found in initiatives and can lead women to cope. Steps to be taken to prevent domestic violence should not only be aimed at those who use violence to women and violence, it should also be aimed at shaping the behavior of individual family and community.

Key words: women, violence, violence perceptionEşinden/partnerinden şiddet gören kadınların şiddet algısı ve mağduriyet nedenleri

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne eşinden/partnerinden şiddet görerek başvuran kadınların şiddet algısı ve mağduriyet nedenlerinin saptanmasıdır. Yöntem: Araştırma şiddet nedeniyle başvuran kadınların şiddet algısı ve mağduriyet nedenlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışma Türkiye’nin batısındaki bir ilde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne eşinden/partnerinden şiddet görerek başvuran kadınlar üzerinde yapılmıştır. Bu tarihlerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne 137 başvuru yapılmış olup bunlardan 70 şiddet gören kadına ulaşılmıştır. Evrenin %51’ine ulaşılmıştır. Çalışmada sosyodemografik bilgileri, şiddet algısı ve mağduriyet nedenlerini saptayan sorulardan oluşan anket kadınlardan yüzyüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların %31,4’ü 1-5 yıldır, %21,4’ü 11-15 yıldır şiddet görmektedirler. Kadınların %74,3’ü gördükleri şiddeti başkalarıyla paylaşmışlar, paylaşmayanlar ne yapacağını ve nereye başvuracağını bilmedikleri için başkalarıyla paylaşmamışlardır. Ailedeki çocuklar aile içi şiddete tanık olmuş, %51,4’ü de şiddete maruz kalmıştır. Kadınların şiddet görme nedenleri; ekonomik sorunlar, eşin/partnerin alkol/madde bağımlılığı, kadının eşine karşılık vermemesi, eşini istememesi ve eşin ailesi tarafından istenmemesi olarak saptanmıştır. Kadınların %91,4’ü şiddetin bazen gerekli olduğu, %81,4’ü kadın a yönelik şiddet çok değil ise mazur görülebileceği görüşüne katılmamaktadır. Kadınların %62,9’u şiddet gören kişinin karşısındakine benzer şekilde davranabileceğini düşünmektedir. Şiddet görenlerin çoğu kadın-erkek arasındaki tartışmanın içine şiddet girerse sevgi bağının yok olacağını, %84,3’ü şiddetin çözüm olmadığını, %14,3’ü bunun çözüm olabileceğini belirtmiştir. Sonuç: Sağlık personeli şiddeti tanımlayabilecek, girişimlerde bulunabilecek ve kadınları baş etmeleri için yönlendirebilecek gruptur. Aile içi şiddeti önlemek için yapılacak girişimler sadece şiddet gören kadınlara ve şiddet uygulayanlara yönelik olmamalı, aynı zamanda bireyin davranışlarını şekillendiren aile ve toplu ma yönelik de olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kadın, şiddet, şiddet algısıShare this Article


Advertisement
Oxidants and Antioxidants in Medical Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons