Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

BTDMJB. 2016; 12(3): 129-135


Investigation of obesity frequency and eating habits in a university hospital professionals

Özden Canbay, Esra Doğru, Nihan Katayıfçı, Fatma Duman, Musa Şahpolat, İnci Kaya, Ersin Dağ, Kudret Kuş.

Abstract
Objective: Aim of this study was to determine the incidence of obesity in health professionals and to investigate the effects of obesity on depression and physical health.
Materials and Methods: Research has been applied to the medical staff and auxiliary staff of Mustafa Kemal University Research Hospital. 131 individuals were included in the study. Socio-demographic information form, New York Posture Analysis and Beck Depression Scale were applied. Body Mass Index (BMI), daily working hours, daily number of meals, perception of body image, eating habits and sleep state were examined.
Results: Individuals with age between 19-60 were included in the study. 52 individuals were male, 72 of them were female. Of these individuals, 85 were married, 46 were single. A statiscally significant relationship has not been found between spending time at the dining table and obesity. Statistically significant difference has been found between BMI and perception. Also, statistically significant relationship has been found between exessive consumption of food in a meal and obesity. There has been no significant relationship between drinking water while eating meal and less chewing meals. Acidic drink consumption frequency has been found to be more in obese individuals than others. A significant difference has been found between fruit-vegetable consumption frequency and BMI. It has been observed that obese and overweight individuals consume fruits more frequently than normal and slim individuals. Frequency of consumption of sugary and fatty foods has been seen more in obese and overweight individuals than normal and weak individuals. Statistically significant difference has been found between number of meals and BMI.
Conclusion: Identification of the prevalence of obesity which is a society problem with increasing importance and factors affecting obesity in healthcare workers who are the main persons fighting against the obesity are extremely important. It has been thought that obesity brings significant orthopedic problems due to postural issues. Additionally, body image perception in overweight and obese individuals result in a bio-psycho-socio-cultural aspects and treatment program must be created comprehensively. Obesity causes systemic diseases, especially cardiac, diabetes and orthopedic problems, so appropriate and specific exercises should be given individually.

Key words: Health care professionals, body mass index, depression, posture, eating habitsBir üniversite hastanesi çalışanlarında obezite görülme sıklığının ve beslenme alışkanlıklarının araştırılması

Özet
Amaç: Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarında obezitenin görülme oranının belirlenmesi ve obezitenin depresyon ile fiziksel sağlık üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi sağlık personeli ve yardımcı personele uygulanmıştır. Çalışmaya 131 birey dahil edildi. Sosyodemografik bilgi formu, New York postür analizi ve Beck depresyon ölçeği uygulandı. Bireylerin Vücut Kitle İndeksi (VKİ), günlük çalışma saatleri, günlük öğün sayıları, vücut imajı algısı, beslenme alışkanlıkları ve uyku durumları sorgulandı.
Bulgular: Değerlendirmeye 19-60 yaş aralığındaki bireyler alındı. Değerlendirilmeye alınan 131 bireyin; 52’si erkek, 79’u bayandı. Bu bireylerin 85’i evli, 46’sı bekardı. Yemek masası başında zaman harcama süresi ile obezite arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Algı ile VKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Bir öğünde aşırı tüketilen yiyecek sayısı ile obezite arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Yemek yerken su içme ve yemekleri az çiğneme ile VKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Obez kişilerde asitli içecek tüketim sıklığı diğer bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı daha fazla olduğu bulundu. Meyve-sebze tüketim sıklığı ile VKİ arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulundu. Obez ve şişman olan bireylerin normal ve zayıf olan bireylere göre daha sık meyve tükettiği gözlemlendi. Yağlı şekerli besin tüketim sıklığı obez ve şişman bireylerde zayıf ve normal bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Yemek öğün sayısı ile VKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu.
Sonuç: Önemi ve tehlikesi giderek artan bir toplum sorunu olan obezite ile mücadelede temel kişiler olan sağlık çalışanlarında obezite sıklığı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi son derece önemlidir. Obezitenin postür analizleri sonucunda önemli ortopedik sorunları da beraberinde getirdiği düşünülmektedir Ayrıca kilolu veya obez olan bireylerin vücut imajı algısının problemli olması obezitenin biyo-psiko-sosyo-kültürel açıdan değerlendirilerek tedavi programlarının kapsamlı olarak oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Obezitenin sistemik hastalıklar özellikle kardiyak, diyabet ve ortopedik problemleri de beraberinde getirmesi sonucunda bireye özgü uygun egzersiz verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Aksi durumda ciddi sakatlanmaların ve hayati durumun ciddiyetini önemli derecede etkileyeceğini düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, vücut kitle indeksi, depresyon, postur, beslenme alışkanlığıShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons