Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Using the psychodrama in adolescents with social anxiety disorder

Özden Şükran Üneri, Ejder Akgün Yıldırım, Canan Tanıdır, Tuğçe Aytemiz.

Abstract
Objective: In this study we aimed to investigate the properties and strong and weak parts of the psychodrama group therapy techniques in adolescents with social anxiety disorder and tried to create a psychodrama group therapy model for adolescents. Methods: The group consists of adolescents aged 16-18 years old who were diagnosed with social anxiety disorder in the child and adolescent psychiatry outpatient clinic of a research hospital for psychiatric and neurologic disorders in İstanbul and who were volunteer to join the group. The adolescents with a psychotic disorder, autism spectrum disorder or mental retardation were not included in the study. The group was started when the number of volunteer adolescents have reached ten and group meetings were planned as once a week lasting 1.5-2 hours. Results: In this group therapy program using psychodrama techniques, totally 14 sessions were done. The total time of sessions have changed between 70 and 150 minutes according to the needs of the group and the related topic. Minimum 2 group members and maximum 8 group members attended to the group sessions. We observed in the meetings with low attendance, co-therapists’ acting and taking roles as group members maintained the group permanency and increased the assertiveness of the inhibited group members. Also we observed that spontaneity and creativity increased if the co-therapists joined the group games. Using symbolic items like toys facilitated the expression of emotions in this group for the adolescents. Discussion: While using psychodrama with adolescents with social anxiety disorder in order to minimize the problems of low attendance and warrant the group permanency it is useful to conduct the group with at least two co-therapists and to begin with more than ten or twelve group members at the beginning. Groups should be conducted weekly and interest areas of adolescents should be taken into account while preparing group games and symbolic items should be used often

Key words: psychodrama, adolescent, social anxiety disorderSosyal anksiyete bozukluğu olan ergenlerde psikodramanın kullanımı

Özet
Amaç: Çalışmamızda sosyal anksiyete bozukluğu olan ergenlerde psikodrama grup tedavi uygulamalarının özelliklerinin, uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerinin incelenmesi, ergenlere yönelik psikodrama grubu modelinin oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamıza İstanbul ilinde bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran, sosyal anksiyete bozukluğu tanısı konan ve çalışmaya katılmaya istekli olan 16-18 yaş grubundaki ergenler alınmıştır. Zeka geriliği, psikotik bozukluk, otizm spektrum bozukluğu olan ergenler çalışmaya alınmamıştır. Grup 10 olgu uygulamaya katılmayı kabul edince başlatılmış, oturumlar haftada bir gün, yaklaşık 1.5-2 saat sürecek şekilde planlanmıştır. Sonuçlar: Sosyal anksiyete bozukluğu olan ergenlerle psikodrama tekniği kullanılarak yapılan bu grup terapisi uygulamasında toplam 14 oturum yapılmıştır. Oturumların süresi, grubun çalıştığı konuya ve gereksinmelerine göre 70-150 dakika arasında gerçekleşmiştir. Süreçte gruba devam ile ilgili sorunların olduğu gözlenmiştir. Grup oturumları en çok 8 en az 2 grup üyesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Grup üye sayısının az olduğu oturumlarda yardımcı yöneticilerin grup üyesi gibi rol alarak oyunlara katılımının hem grup oyunlarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağladığı, hem de çekingen kişilik özellikleri olan grup üyelerinin girişkenliğini artırdığı gözlenmiştir. Ayrıca yardımcı yöneticilerin katıldığı grup oyunlarında grup üyelerinin spontanitesinin ve yaratıcılıklarının arttığı görülmüştür. Oyuncak gibi sembolik öğelerin kullanılması gençlerin duygu anlatımını kolaylaştırmıştır. Tartışma: Sosyal anksiyete bozukluğu olan ergenlerle yapılan psikodrama uygulamalarında devam sorunları dikkate alınarak grup süreçlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla en az iki yardımcı terapistin olması ve grup tedavisine başlamadan önce grup üye sayısının en az 10-12 kişi olarak planlanması uygun olacaktır. Gençlerin ilgi duyacağı konuları içeren, sembolik öğelerin sık kullanıldığı, haftalık uygulamaların yeğlenmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psikodrama, ergen, sosyal anksiyete bozukluğuShare this Article


Advertisement
Journal of Molecular Pathophysiology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons