Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Dating violence in adolescent forensic cases with history of sexual abuse

Nagehan Üçok Demir, Mustafa Yasin Irmak, Duygu Murat, Neşe Perdahlı Fiş.

Abstract
Objective: Dating violence defined as physical, sexual or psychological/emotional violence within a dating relationship. Consequences identified from longitudinal studies include cigarette smoking, marijuana and other illicit substance use, antisocial behavior, depression, and suicide ideation and attempts. We aimed to examine the concept of dating violence within a group of adolescent forensic sexual abuse cases. Methods: The files of girls aged 12-18 years who had been referred to child psychiatry forensic outpatient clinic between September 2010 and December 2012 were examined retrospectively. The group with the presence of dating violence was compared to the group without dating violence with regard to characteristics of abuse and psychiatric findings from the clinical interview. Results: The mean age of our sample was 15.20±1.67 years. Almost 75% of the cases had been abused by someone they were familiar with. Among them dating partners were the first on the list (52.3%). In both groups the most common psychiatric diagnoses were post-traumatic stress disorder and acute stress disorder, followed by major depression. Those girls, who were subjected to dating violence, had significantly more suicidal acts after the trauma. Sexual abuse with penetration was significantly higher in the dating violence group. Conclusion: The term “dating violence”, has long been known in western countries and has been regarded as a serious public health problem. It is a relatively new term in Turkey. Due to its serious consequences, such as increased suicidal attempts, the awareness about dating violence should become an issue of great importance.
Keywords:

Key words: sexual abuse, forensic cases, dating violenceCinsel istismara uğrayan ergen adli olgularda flört ilişkisinde şiddet varlığı

Özet
Amaç: Dating violence kavramı, flört ilişkisi içinde ortaya çıkan fiziksel, cinsel, psikolojik veya duygusal şiddet olarak tanımlanmaktadır. Uzunlamasına çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre flört ilişkisi içinde şiddet yaşayan mağdurlarda sigara, marihuana ve diğer yasa dışı madde kullanımı, antisosyal davranış, depresyon, özkıyım düşüncesi ve girişimi görülmektedir. Bu çalışmada, cinsel istismar nedeniyle başvuran ergen olguları flört ilişkisindeki cinsel şiddetin varlığı bağlamında incelemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Eylül 2010-Aralık 2012 yılları arasında çocuk psikiyatrisi adli polikliniğine yönlendirilen 12-18 yaşları arasındaki kız olgular oluşturmuştur. Flört ilişkisi içinde şiddete uğrayan grup ile uğramayan grup istismarın özellikleri ve klinik görüşme ile elde edilen psikiyatrik bulgular ışığında karşılaştırılmıştır. Bulgular: Örneklemimizin yaş ortalaması15.20±1.67 yıldı. Olguların yaklaşık %75’i tanıdıkları kişiler tarafından istismara uğramışlardı. Bunlar arasında ilk sırada (%52.3) erkek arkadaşları yer almaktaydı. Her iki grupta da en sık psikiyatrik tanılar travma sonrası stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu idi. İkinci sırada majör depresyon yer almaktaydı. Flört ilişkisi sırasında cinsel şiddete maruz kalan kızlarda travma sonrası özkıyım girişimi anlamlı olarak daha yüksek oranda bulundu. Penetrasyon içeren cinsel istismar sıklığı bu grupta anlamlı olarak yüksekti. Sonuç: Batılı ülkelerde uzun zamandır bilinen “dating violence” terimi ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülmesine rağmen, Türkiye’de halen yeterince üzerinde durulmamaktadır. Oysa flört ilişkisi sırasındaki cinsel şiddet, artmış özkıyım girişimi gibi, ciddi sonuçlar doğurabileceğinden bu konudaki farkındalığın artması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, adli olgular, flört şiddetiShare this Article


Advertisement
Journal of Apitherapy

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons