Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1Variables affecting quality of care of the outpatients having a chronic condition

Bahadır Dede, Murat Sarı, Abdülkadir Gürsul, Anıl Hanedar, Ayca Gadis, Begüm Görgülü, Bilge Eti, Caner Kalay, Hatice Aydın, Hatice Ayhan Güler, İbrahim Kala, Kivanç Görgülü, Murat Dilşen, Uğur Yıldırımkaya, Sena Tuğba, Erhan Eser.

Abstract
Amaç:
Kronik hastalık yönetimi için en iyi bilinen, en etkili ve çok kullanılan model, "Kronik Bakım Modelidir". Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği hasta sürümü (KBDh) (PACIC) bu modele göre geliştirilmiş bir araçtır. Bu çalışmanın amaçları; 1- PACIC (KBDh) ölçüm gerecinin farklı hastalık ve sosyo-demografik değişkenliklere olan duyarlılığının sınanması, ve 2- CBÜTF hastanesinde, ayaktan izlenen bireylerde, kronik hastalık izlem niteliğini ve bunu etkileyen nedenleri ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem:
Bu tanımlayıcı çalışmada, CBUTF hastanesinde İç hastalıkları (Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, Gastroenteroloji), Nöroloji, Dermatoloji, Göğüs Hastalıkları ayaktan tanı-tedavi birimlerinden 6 ay ve daha uzun süredir hizmet alan hastalara (n=295), KBDh ölçeğini, sosyo-demografik değişkenleri ve diğer morbidite değişkenlerini içeren bir anket uygulanmıştır. Karşılaştırmalarda tip 1 hata 0.05 düzeyinde kabul edilmiş, istatistik analizlerde SPSS 15.0 paketi kullanılmıştır.
Bulgular:
Araştırma örneğinin yaş ortalaması 51.6±15.2 ; hastaların %18.3’ü 65 yaş ve üstünde ve %64.7’si kadındı. Hastaların %28.8’inin tip 2 diyabeti, %29.5’inin hipertansiyonu, %16.7’sinin KOAH'ı, %15.5’inin nörolojik hastalığı (migren, epilepsi, MS) ve %9.5'inin kronik alerjik rahatsızlığı vardı. Hastalık süresi ortalama 9.3±7.9 yıldı ve %48.8’inin en az bir eşlik eden hastalığı bulunmaktaydı. KBDh ölçeği ortalama skoru 2.81 ± 0.86’dır.
Düşük eğitim ve gelir durumu; sosyal güvencenin olmayışı ve bölgeye göç ile gelme izlem niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir (p

Key words: Chronic illness, case management, evaluation quantitative, evaluatin qualitativeKronik hastalığı nedeniyle ayaktan izlenen hastaların aldıkları sağlık hizmetlerinin niteliğini etkileyen değişkenler.

Özet
Title:
Variables affecting quality of care of the outpatients having a chronic condition
Objective: The best known, most effective and widely used model for chronic illness management is “Chronic Care Model”. Patient Assessment of Care for Chronic Conditions (PACIC) (KBDh) is designed according to this model. The objectives of this study are; 1. To test the sensitivity of PACIC to diverse socioeconomic and condition specific variables and 2. To define the quality of care (QOC) and the affecting variables on QOC of the patients in the outpatient wards of CBU hospital.
Materials and Methods: In this descriptive study, we enrolled patients from Celal Bayar University Hospital, Departments of Internal Medicine (Endocrinology, Nephrology, Rheumatology, Oncology, and Gastroenterology),Neurology, Dermatology, and Pulmonary Medicine outpatient clinics. Patients were under follow-up care for more than 6 months (n=295) and they were asked to fill the survey containing PACIC scale, socio-demographic variables and other morbidity variables. Type 1 error was adopted as 0.05 and the SPSS 15.0 was used for statistical analysis.
Results: The mean age was 51.6 ± 15.2; 18.3% of patients aged 65 and over, and 64.7% were female. 28.8% of patients had type 2 diabetes, 29.5% had hypertension, 16.7% had COPD, 15.5% had neurological disease (migraine, epilepsy, MS) and 9.5% had chronic allergic diseases. The mean duration of disease was 9.3 ± 7.9 years, and there were at least one comorbidity in 48.8% of the patients. The overal PACIC scale score was 2.81 ± 0.86.
Lower education and income status; the lack of social security and migration to the region negatively affected the quality of follow-up. (p

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, olgu yönetimi, niceliksel değerlendirme, niteliksel değerlendirmeShare this Article


Advertisement
Journal of Behavioral Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons