Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Assessment of physical morphological features of typically developing siblings of children who were diagnosed with autism spectrum disorder

Murat Eyüboğlu, Burak Baykara, Damla Eyüboğlu.

Abstract
Objective: The aim of this study was to compare typically developing siblings of children, who were diagnosed with autism spectrum disorders, with typically developing children matched by sociodemographic characteristics, in terms of finger length ratio and hair whorl features and evaluate the concept of the broad autism phenotype. Methods: Forty-one typically developing siblings of 41 cases who were diagnosed autistic disorder, Asperger disorder and pervasive developmental disorder-not otherwise specified according to DSM-IV-TR and 43 controls of typically developing children, who has no history of any psychiatric disorder in their family, were included. Psychiatric diagnostic interview were applied to all children who admitted to the study. The length of the second and fourth fingers of both hands were measured in the study and control group. Hair whorl features of males, who admitted to the study, were assessed in both groups. Conclusion: 2D/4D ratio of both hands were significantly lower in study group. The hair whorls of males in study group were significantly more counterclockwise rotated when compared with control group. Discussion: In our study it is assumed that the findings according to finger ratio were consistent with ‘extreme male brain’ theory, which is identified for autism before. A significant difference of the direction of rotation of hair whorl in males, which is a biological finding of lateralization, indicated that there may be disruptions in the normal development of lateralization in typically developing siblings of autism.

Key words: autism spectrum disorders, sibling, morphologyOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların sağlıklı kardeşlerinin fiziksel morfolojik özellikler açısından değerlendirilmesi

Özet
Amaç: Çalışmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocukların sağlıklı gelişim gösteren kardeşlerini fiziksel morfolojik özelliklerden el parmak oranları ve saç döneri özellikleri açısından, sosyodemografik özellikleri birebir eşleştirilmiş sağlıklı gelişim gösteren çocuklar ile karşılaştırmak ve geniş otizm fenotipi kavramını değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya DSM-IV-TR'ye göre otistik bozukluk, Asperger bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluk-başka türlü adlandırılamayan tanısı konmuş 41 hastanın sağlıklı gelişim gösteren 41 kardeşi ve ailesinde herhangi bir psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayan ve sağlıklı gelişim gösteren 43 kontrol alınmıştır. Çalışmaya katılan tüm çocuklar ile bir tanısal psikiyatrik görüşme yapılmıştır. Çalışma ve kontrol grubunun her iki elinin ikinci (2D) ve dördüncü (4D) parmak uzunlukları ölçülmüş ve çalışmaya alınan katılımcılardan erkeklerin saç kıvrım özellikleri değerlendirilmiştir. Sonuç: Çalışma grubunun her iki el ikinci parmağın dördüncü parmağa oranı (2D/4D) anlamlı olarak daha düşüktü. Çalışma grubunun erkek katılımcılarının saç kıvrımları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha fazla saat yönünün tersi yönündeydi. Tartışma: Çalışmamızda parmak oranları açısından bulunan bulgunun literatürde otizm için tanımlanan ‘extreme male brain (aşırı erkek beyni)’ kuramı ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Lateralizasyonun bir biyolojik bulgusu olan saç döneri yönünün bu çocuklarda anlamlı olarak farklı yönde olması lateralizasyonun normal gelişiminde aksama olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, kardeş, morfolojiShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons