Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Sociodemographic features, depression and anxiety in women with life-long vaginismus

Evrim Özkorumak Karagüzel, Filiz Civil Arslan, Ahmet Tiryaki, Mehmet Armağan Osmanağaoğlu, Elif Şimşek Kaygusuz.

Abstract
Objective: Vaginismus is a female sexual dysfunction with reflex spasm of the muscles around vagina making penile penetration impossible. Many factors such as psychological, social and cultural may cause vaginismus were proposed, but debates are still ongoing. In this study, factors that may be related with vaginismus were studied and compared with controls. Methods: The participants were women with vaginismus without any organic pathology in gynecological examination and healthy controls. Twenty-five women with vaginismus and 25 controls who have no difficulty with vaginal penetration were evaluated by self-reported scales for depression, anxiety and sexual function. Sociodemographic variables were collected for each participants. Results: Women with vaginismus did not differ from controls in sociodemographic characteristics. The women with vaginismus had significantly higher levels of depression and anxiety. Total score of Glombok-Rust Sexual Satisfaction Scale, subscores of vaginismus, satisfaction, avoidance, anorgasmia were significantly higher and level of sexual knowledge was also limited in women with vaginismus. Discussion: Multiple sociodemographic and clinical factors are found associated with vaginismus. Some of the findings are supported by the literature but some are not. This may remind us there are still unclear concerning related factors in vaginismus. So, there is need for further studies in which hypotheses of different etiopathogeneses of vaginismus will be held.

Key words: Vaginismus, depression, anxiety, sexual functionYaşam boyu vajinismusu olan kadın hastalarda sosyodemografik özellikler, depresyon ve anksiyete

Özet
Amaç: Vajinismus, vajina etrafındaki kasların refleks kasılması ile penil penetrasyonun gerçekleşmemesi sonucu gelişen bir kadın cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismusa neden olabilecek birçok ruhsal, sosyal ve kültürel etken öne sürülmüş olsa da, halen bu konuda şüpheler sürmektedir. Bu çalışmada vajinismusla ilişkili olabilecek birçok etken çalışılarak kontrollerle karşılaştırılmıştır. Yöntem: Katılımcılar, vajinismusu olan ve jinekolojik muayenede herhangi bir organik patolojisi olmayan kadınlar ve sağlıklı kontrollerden oluşmaktadır. Vajinismusu olan 25 kadın ve vajinal penetrasyonda sorunu olmayan 25 sağlıklı kontrol depresyon, anksiyete ve cinsel işlevler açısından öz-bildirim ölçekleriyle değerlendirilmiştir. Tüm katılımcıların sosyodemografik özellikleri de toplanmıştır. Sonuçlar: Vajinismusu olan kadınlar sosyodemografik özellikler açısından kontrollerden fark göstermemişlerdir. Vajinismusu olan kadınların depresyon ve anksiyete düzeyleri daha yüksektir. Golombok-Rust Cinsel Doyum ölçeği toplam puanı, ölçeğin vajinismus, doyum, kaçınma, anorgazmi alt puanları vajinismus hastalarında anlamlı düzeyde yüksek bulunurken; cinsel bilgi düzeyi anlamlı düzeyde sınırlı kısıtlı bulunmuştur. Tartışma: Birçok sosyodemografik ve klinik etken vajinismus ile ilişkili bulunmuştur. Bu bulguların bir kısmı literatürde desteklenirken, bir kısmı desteklenmemektedir. Bu, bize vajinismusla ilişkili etkenlerde halen net olmayan yönlerin olduğunu anımsatır. Bu nedenle vajinismusta farklı etiyopatogenezlerin ele alındığı ileri çalışmalara gereksinme vardır.

Anahtar Kelimeler: Vajinismus, depresyon, anksiyete, cinsel işlevShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons