Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1Assessment of notifications by healthcare staff suffering from occupational accidents: case of university hospital

Elif İlkem İnci, Yasemin Bilişli, Deniz Hizay.

Abstract
Each of healthcare staff works for sustainability of health care by performing their own duties in order to provide treatment and care services best. Occupational health and safety plays an important role in elimination of risks and hazards to which healthcare staff suffering from occupational risks and accidents due to nature of their profession are exposed during their work.
The purpose of this study is to determine situations of staff regarding occupational accidents experienced by them in order to guide studies to be carried out in the field of occupational health and safety in Akdeniz University Hospital.
Notifications of occupational accidents made to Akdeniz University Hospital Workplace Health Unit between January 2012 and October 2015 were used as the data, and the obtained data were input to SPSS 22.0 packaged software for statistical analysis. In the analysis, p values smaller than 0.05 were accepted statistically significant.
In this study; among those making notifications of occupational accidents, 5% were doctors, 13% were nurses, 6% were health technicians, 12% were kitchen staff, 53% were cleaning staff, and 11% were other group (secretary, information, office staff, technical personnel). As a result of the analysis, it was determined that occupational accidents were experienced more in the clinical areas compared to outpatient clinic areas. It was determined that while injuries in foot-leg and hand-arm parts had a higher rate in the clinic areas, injuries of finger, eye and facial areas were higher in the outpatient clinic areas compared to clinical areas.

Key words: Occupational accident, healthcare staff, occupational health and safetyİş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği

Özet
Sağlık çalışanlarının her biri, tedavi ve bakım hizmetlerini en iyi şekilde sunmak amacıyla, kendi görevlerini yerine getirerek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çalışmaktadır. Yaptıkları işin niteliğinden dolayı mesleki risklere ve iş kazalarına uğrayan sağlık çalışanlarının, yaptığı iş sırasında maruz kaldığı risk ve tehlikelerin bertaraf edilmesinde iş sağlığı ve güvenliği önemli rol oynamaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak çalışmalara rehberlik etmesi için çalışanların maruz kaldığı iş kazalarına yönelik durumlarını tespit etmektir.
Veri olarak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlığı birimine Ocak 2012-Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan iş kazaları bildirimleri kullanılmış olup, elde edilen veriler istatistiksel analizler için SPSS 22.0 paket programına giriş yapılmıştır. Analizlerde, 0,05’den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Bu çalışmada; iş kazası bildiriminde bulunanların %5’ini doktor, %13’ünü hemşire, %6’sını sağlık teknisyeni, %12’sini mutfak personeli, %53’ünü temizlik personeli ve %11’ni diğer (sekreter, danışma, büro personeli, teknik personel) grubu oluşturmaktadır. Analiz sonucunda klinik alanlarda poliklinik alanlara göre daha çok iş kazası yaşandığı tespit edilmiştir. Klinik alanlarda daha yüksek oranda ayak-bacak, el-kol bölgesinde yaralanma meydana gelirken, poliklinik alanlarda parmak bölgesi, göz ve yüz bölgesindeki yaralanmanın kliniklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, sağlık çalışanı, iş sağlığı ve güvenliğiShare this Article


Advertisement
Journal of Apitherapy

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons