Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Yaşlılık ve erişkinlik dönemi depresyonunda fenomenolojik karşılaştırma

Ceren Bingöl, Gülfizar Sözeri-Varma, Yaşar Enli, Özge Karaca.

Abstract
Amaç: Yaşlılık dönemi depresyonunda görülen fenomenolojik farklılıklar yaşlılarda depresyonun tanınmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmada, yaşlılık ve erişkinlik döneminde depresyonunun fenomenolojik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, majör depresif bozukluk (MDB) tanısı olan, 18-60 yaşları arasında 40, 60 yaş üzerinde 40 hasta alındı. Hastalara DSM-IV Yapılandırılmış Psikiyatrik Görüşme (SCID-I), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A), Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADRS), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (BPRS) ve SMMT uygulandı. Sonuçlar: Çalışmaya katılan iki grubun da depresif belirti şiddeti orta düzeyde olup hastaların psikotik belirtisi yoktu. Yaşlı ve erişkin MDB grupları arasında HAM-D, HAM-A toplam puanları açısından saptanmadı. Yaşlı-MDB grubunda MADRS ve BPRS puanları erişkin-MDB grubundan yüksek bulundu. Yaşlı grupta HAM-D uykuya dalma, gece yarısı uyanma, sabah erken uyanma puanları ve hipokondriyazis puanları erişkin-MDB grubundan daha yüksek, intihar düşünce puanı daha düşüktü. Yaşlılarda MADRS toplam, içsel gerginlik ve dikkatini sürdürme güçlük puanları erişkin-MDB grubuna göre daha yüksek, intihar puanı düşük bulundu. Yaşlı MDB grubunda ilk depresif atak oranı %40, erişkin-MDB grubunda %52.5 idi. Yaşlı MDB grubunda birinci derece akrabalarda depresyon öyküsü erişkin MDB grubuna göre daha düşüktü. Yaşlı grupta ilk depresif atağı olan hastalarda yineleyen atakları olan hastalara göre HAM-D suçluluk duyguları puanı daha düşük; gece yarısı uyanma ve sabah erken kalkma puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Tartışma: Sonuçlarımız, yaşlılık dönemi depresyonunda uyku bozukluğunun, dikkat sorunlarının ve hipokondriyak uğraşların erişkinlere göre daha fazla, intihar düşüncelerinin daha az olduğunu; yaşlılarda suçluluk duygularının daha önce geçirilmiş depresif atak için ipucu olabileceğini göstermektedir.

Key words: yaşlılık depresyonu, depresyon, fenomenolojik özelliklerA phenomenological comparison of elderly depression and adult depression

Özet
Objective: Phenomenological differences which are seen in elderly depression difficulties in the diagnosis of depression in elderly people. In this study, it was aimed to compare the phenomenological features of elderly depression and adult depression. Methods: This study included 40 patients aged 18-60 years with major depressive disorder (MDD) and 40 patients over 60 years of age with major depressive disorder (MDD). The Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I), the Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) and the Standardized Mini-Mental State Examination (SMMSE) were applied to the patients. Results: Both groups participating in the study consisted of the patients with moderate depressive symptoms and without psychotic symptoms. There was no difference between the elderly and adult groups with MDD in terms of the HAM-D and HAM-A total scores. The MADRS and BPRS total scores were higher in the elderly group with MDD compared to the adult group with MDD. The HAM-D difficulty in falling asleep, midnight awakening, early morning awakening and hypochondriasis subscores were higher but the HAM-D suicidal ideation subscore was lower in the elderly group with MDD compared to the adult group with MDD. The MADRS total score and the MADRS inner tension and difficulty in sustaining attention subscores were higher but the MADRS suicidal ideation subscore was lower in the elderly group with MDD compared to the adult group with MDD. The rate of the first depressive episode was 40% in the elderly group with MDD and 52.5% in the adult group with MDD, respectively. The history of depression in first-degree relatives was lower in the elderly group with MDD compared to the adult group with MDD. The HAM-D feeling of guilt subscore was lower, however, the HAM-D midnight awakening and early morning awakening subscores were higher in the elderly patients with the first depressive episode compared to the elderly patients with recurrent major depressive episodes. Discussion: Our results show that sleep disturbances, attention problems and hypochondriacal symptoms were higher; however, suicidal ideation was lower in elderly depression compared to adult depression. Our results also show that feeling of guilt in elderly people may give a clue for previous depressive episodes.

Anahtar Kelimeler: geriatric depression, depression, phenomenological featuresShare this Article


Advertisement
Journal of Interdisciplinary Histopathology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons