Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

SETB. 2017; 51(3): 191-4


Follow up processes of newborn babies in delivery room: two-year statistical evaluation

Ali Bulbul, Lutfiye Sahin Keskin, Adil Umut Zubarioglu, Hasan Sinan Uslu, Sehrinaz Demirel, Duygu Besnili Acar, Melek Selalmaz.

Abstract
Objective: Epidemiologic examination of the results of postnatal follow-up of infants born at our hospital.
Material and Method: All the babies born within two years (2014-2015) in our hospital were included in the study. Babies’ information, physical examination findings, interventions used in the delivery room, follow-up results and existing diseases were recorded daily. The obtained data were compared with the national data of our country.
Results: A total of 7246 newborns were born from 7172 pregnancies, 7175 (99.02%) live births and 71 (0.98%) stillbirths within the specified period. Rate of cesarean section, multiple pregnancy and major anomaly were 41.66%, 1.03% (n: 74) and 0.77% (n: 55) respectively. According to the gestational age, preterm delivery (42 weeks) was 1.5% (n: 108). Distribution of infants according to birth weight was determined as; 4000 grams 5.2% (n: 376). The SGA rate in infants was 6.7%, the AGA rate was 79.8% and the LGA rate was 13.5%. It was found that 3.1% of babies were followed in newborn unit, 8.2% were admitted to neonatal intensive care unit and 1.4% were referred to other hospitals. In delivery room, babies were given oxygen at a rate of 7.5%, in 2.4% infants were used T-piece resuscitation support and 1.04% of babies were subjected to intubation and/or chest compression.
Conclusion: In our country, there are not enough studies about newborn babies’ short-term follow-up at delivery room. The preterm delivery rates and cesarean birth rates in our hospital were found to be below the country values but higher than the developed countries.

Key words: Delivery room, follow up, neonateDoğumhanede yenidoğan bebeklerin izlem süreçleri: İki yıllık istatistiksel değerlendirme

Özet
Amaç: Hastanemizde doğan bebeklerin doğum sonrası izlem sonuçlarının epidemiyolojik açıdan incelenmesi.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya belirlenen iki yıl içerisinde (2014-2015 yılları) hastanemizde doğan tüm bebekler dahil edildi. Bebeklerin bilgileri, muayene bulguları, doğumhanede uygulanan girişimler, izlem sonuçları ve mevcut hastalıkları günlük olarak kaydedildi. Elde edilen veriler ülkemiz verileri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Belirlenen süre içerisinde 7172 gebelikten, 7175’i (%99.02) canlı doğum ve 71’i (%0.98) ölü doğum olmak üzere toplam 7246 bebek doğmuştu. Sezaryen ile doğum sıklığı %41.66, çoğul gebelik sıklığı %1.03 (n: 74), majör anomali sıklığı %0.77 (n: 55) olarak belirlendi. Gebelik süresine göre prematüre doğum (42 hafta) %1,5 (n: 108) şeklindeydi. Bebeklerin doğum ağırlığına göre dağılımı: < 1000 gram %0.8 (n: 61), 1000-1500 gram %1.1 (n: 79), 1500 – 2500 gram %8.4 (n: 611), 2500-4000 gramı %84.5 (n: 6119) ve 4000 gram üstü %5.2 (n: 376) olduğu saptandı. Bebeklerde SGA oranı %6.7, AGA oranı %79.8 ve LGA oranı %13.5 idi. Bebeklerin %3.1’inin yenidoğan ünitesinde takip edildiği, %8.2’sini yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve %1.4’ünün başka hastanelere sevk edildiği belirlendi. Bebeklere doğumhanede %7.5 oranında oksijen verildiği, %2.4 oranında T parça canlandırıcı desteği verildiği ve %1.04 bebeğe entübasyon ve/veya göğüs kompresyonu uygulandığı belirlendi.
Sonuç: Ülkemizde yenidoğan bebeklerin doğumhanedeki kısa süreli izlemi ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Hastanemizde prematüre doğum oranları ve sezaryen doğum oranlarının ülkemiz değerlerinin altında ancak gelişmiş ülke değerlerinden yüksek olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Doğum odası, izlem, yenidoğanShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons