Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Cukurova Med J. 2013; 38(1): 72-77


Romatoid Artritte Postüral Denge ve Düşme Riski

Ahmet İnanır, Sevil Okan, Eren Yıldırım.

Abstract
Amaç: Bu çalışmanın amacı Romatoid Artritin denge ve düşme riski üzerine olan etkilerini değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya toplam 70 olgu dahil edildi; bireylerin 35’i Romatoid artrit (11 erkek, 24 kadın), 35’i ise sağlıklı gönüllülerden (16 erkek, 19 kadın) oluşmakta idi. Hastalar ve sağlıklı gönüllüler denge ve düşme riski açısından Biodekx Denge Sistemi (BDS) ile değerlendirildi.
Bulgular: Romatoid Artritli hastaların yaş ortalaması 46.47±9.47 yıl, kontrol grubunun ise 42.97±9.12 yıl idi. Gruplar yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla, p=0.129, p=0.207). Gruplar Genel Stabilite İndeksi (GSİ) ve Antero-Posterior Stabilite İndeksi(APSİ) açısından değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla, p

Key words: Romatoid artrit, denge bozukluğu, düşme riskiShare this Article


Advertisement
Oxidants and Antioxidants in Medical Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons