Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(1): -


THE SATISFACTION OF THE PEOPLE ABOUT FAMILY MEDICINE WHO ADMITTED TO OUTPATIENT CLİNİCS OF ERCIYES UNIVERSITY HOSPITAL

Hasan Durmuş, Ahmet Timur, Serkan Yıldız, Fevziye Çetinkaya.

Abstract
Abstract
Introduction: The aim of this study is to evaluate the satisfaction of the people about family medicine process which adopted 5 years ago in Turkey.
Methods: This descriptive study is conducted via a structured face to face interview on 854 people who admitted to outpatient departments of Erciyes University Hospitals in the January-February 2015. Sample size was calculated 864 person with count if dissatisfaction rate was 40%. Satisfaction answers was self-reported with likert type questionnaire.
Results: The mean age of the study group is 41.54± 5.33 and the vast majority of them were 25-49 years of age. Of the entire group 11.9% of them stated that they never consult the family physician before. The main reason for admission to family physician is to print prescription (58.4%). The rate of recommend their family physicians to others is 59.0%. The most frequently cited reasons for recommendation are interest of family physicians. The rate of those that previously applied to family physicians for the same complaint is low with 24.6%. 87.8% of people stated that they do not choose their family physicians. Of the research group 71.5% of the participants stated that they are satisfied with the services received from the family physician. When we examined satisfaction of family physicians by gender, there is no statistical relationship. Although there is no statistically significant difference between age groups, satisfaction rate is increasing with age. The highest satisfaction level is over 65 age group with 83.7%. Satisfaction rate of individuals from family physicians is decreasing as education level increases. Satisfaction of family physicians was significantly high in Individuals with chronic disease than those without chronic diseases. The mean number of application to the family physician in the past year is 4.32 ± 3.86. This application number is significantly high in women (4.59±4.11) than in men (4.01±3.51). The mean number of application increases with age, inversely decreases with the level of education.
Conclusion: In our study we concluded that the satisfaction rate from the family medicine system has increased over time, but the applicant rate is still not at the desired level. The most reason that people use family medicine practice is repeat receipt which is we think need to intervention for this.
Key Words: Family medicine practice, family practitioner, patient satisfaction

Key words: Family medicine practice, family practitioner, patient satisfactionERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARIN AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDEN MEMNUNİYET DURUMU

Özet
Amaç: Bu çalışmada Türkiye genelinde aile hekimliğine geçilmesinden 5 yıl sonra, Kayseri ilinde halkın aile hekimliğinden memnuniyet durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır.
Metod: Tanımlayıcı nitelikteki bir çalışma 2015 yılı ocak-şubat aylarında Erciyes Üniversitesi Hastaneleri polikliniklerine başvuran 576 kişi üzerinde anket yöntemiyle yapılmıştır.
Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 41,54±15,33 olup büyük çoğunluğu 25-49 yaş aralığındadır. Kişilerin %11,9’u aile hekimine hiç gitmediğini belirtmiştir. Aile hekimine başvuru nedenleri incelendiğinde en çok ilaç yazdırmak için (%58,4 ) aile hekimine gittikleri gözlenmiştir. Aile hekimlerini başkalarına tavsiye ettiğini belirtenlerin oranı % 59,0’dur, En çok tavsiye nedeni olarak aile hekiminin ilgili oluşu belirtilmiştir. Bu başvurusundan önce aynı şikayeti nedeniyle önce aile hekimine gidenlerin oranı % 24,6 ile düşük bir orandadır. Kişilerin % 87,8’i aile hekimlerini kendilerinin seçmediğini belirtmişlerdir. Araştırma grubunun %71,5’i aile hekiminden aldığı hizmetlerden memnun olduğunu belirtmiştir. Cinsiyete göre aile hekiminden memnuniyet durumu açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yaş grupları arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmamasına rağmen, memnuniyet durumunun yaşla birlikte arttığı görülmektedir. En yüksek memnuniyet düzeyi %83,7 ile 65 yaş grubu üzerindedir. Eğitim seviyesi arttıkça kişilerin aile hekiminden memnuniyet oranı azalmaktadır. Kronik hastalığı olan bireylerin olmayanlara göre aile hekiminden memnun olma durumu anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur.
Son bir yıl içinde aile hekimine başvuru ortalaması 4,32±3,86 olup kadınların erkeklere göre 4,59±4,11 oranında daha fazla oranla aile hekimine başvurduğu görülmüştür. Bbaşvuru ortalaması yaşla birlikte artmakta ve eğitim seviyesi ile ters orantılı olarak azalmaktadır.
Sonuç: Çalışmamızda aile hekimliği sisteminden memnuniyet oranının zaman içinde arttığı ancak başvuru durumunun hala istenilen seviyede olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği uygulaması, aile hekimi, hasta memnuniyetiShare this Article


Advertisement
Journal of Behavioral Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons