Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23Internet addiction in university students and change through university life

Hasan Durmuş, Osman Günay, Serkan Yıldız, Ahmet Timur, Elçin Balcı, Sabri Karaca.

Abstract
Objective: The aim of this study is determine to university students' internet addiction, internet use behavior and change during university life. Methods: The study was conducted on students who were studying at Erciyes University between the years 2013 and 2016. A medical (pharmacy), a social (theology) and a science (computer engineering) programs has been chosen to represent the university student profile. The Internet Dependency Scale (SCL) was used to determine internet addiction. Normal distribution fitness of the data was tested by the Shapiro-Wilk test. The Mann-Whitney U test, unpaired t test, and Pearson chi-square test was used. Results: The number of students who think that they are addicted to internet has increased about two fold during university life. Despite the fact that no student is in the dependent category according to the IA score, the number of students with limited symptoms decreased about three fold over the years. Time spent in the face of the TV decreased for the years, 1.27±1.32, 0.85±1.20 hours between 2013 and 2016, respectively. However, the use of the daily internet has increased over time, 2.27±1.75 and 2.94±1.84 hours for the years 2013 and 2016, respectively. The first three lines
of internet using purpose are social media, watching video and surfing on internet. Over the years, social media, which remark most attention to the changes in students' internet use, has increased from 39.3% to 61.6%. Conclusion: Despite the increase in students’ access, internet and internet use time their university life, their rate of addiction was decreased. This study suggests that students use internet more intensively with their level of education increases but use more consciously. None of student was internet addiction, this may be due to fact that using this scale is inadequate to determine internet addiction. The use of more comprehensive methods to identify addicted individuals, particularly those with limited symptoms with clinical observation can guide treatment planning with clearer outcomes.

Key words: Internet addiction, internet, university students.Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve üniversite yaşamı boyunca değişimi

Özet
Amaç: Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi, internet kullanım alışkanlıkları ve üniversite yaşamı boyunca değişimini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 2013-2016 yıllarında Erciyes Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma grubunun üniversiteyi temsil edebilmesi için sağlık bilimleri (Ecza-cılık), sosyal bilimler (İlahiyat) ve fen bilimleri (Bilgisayar mühendisliği) alanlarından birer program seçilmiştir. İnter-net bağımlılığını belirlemek için İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi ve Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: İnternet bağımlısı olduğunu düşünen öğrenci sayısı üniversite yaşamı boyunca yaklaşık iki kat artmıştır. İBÖ puanına göre hiçbir öğrencinin bağımlı kategorisinde olmamasıyla birlikte, sınırlı belirti gösteren öğrenci sayısı yıllar içinde üç kattan fazla azalmıştır (2013 yılı %10.39. TV başında geçirilen süre zaman içinde azalmış, 2013 ve 2016 yılları için sırasıyla 1.27±1.32, 0.85±1.20 saat olarak bulunmuştur. Bunun-la birlikte günlük internet kullanım süresi zaman içinde artmış, 2013 ve 2016 yılları için sırasıyla 2.27±1.75, 2.94±1.84 saat olarak bulunmuştur. İnterneti kullanım amaçları olarak ilk üç sıra sosyal medya, video izlemek ve amaçsızca dolaşmak olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yıllar içinde interneti kullanım amaçlarındaki değişikliklerden en çok dikkat çeken sosyal medya kullanımının %39.3’ten %60.3’e yükselmesidir. Sonuç: Öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca, internet kullanım süresi ve internete ulaşım olanakları artmasına rağmen, bağımlılık düzeyleri azalmıştır. Bu çalışma, öğrencilerin eğitim düzeyi yükseldikçe interneti daha yoğun kullanmalarına karşılık, daha bilinçli kullandıklarını düşündürmektedir. Araştırma grubunda internet bağımlısı öğrenci bulunmaması, kullanılan ölçeğin internet bağımlılığını saptamada yetersiz kalmış olabileceğini de düşündürmektedir. Bağımlı bireyleri tespit etmek için daha kapsamlı yöntemler kullanılması, özellikle sınırlı belirti gösteren kişilerin klinik gözlemle birlikte değerlendirilmesi daha net sonuçlarla birlikte tedavi planı için yön verebilir.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, internet, üniversite öğrencisi.Share this Article


Advertisement
Oxidants and Antioxidants in Medical Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons