Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 2): 64-71


Determining Maslach Burnout Inventory usability of parents of autistic spectrum disorder children

Atilla Tunçel Itır Tarı Cömert Bengi Semerci.

Abstract
Objective: The purpose of this study is to examine the usefulness of the Maslach Burnout Inventory in determining the burnout of parents with autism spectrum disorders in their children. Methods: Data were collected from 236 participants in order to reveal the psychometric properties of the inventory. Confirmatory factor analysis was per-formed on the asymptotic covariance matrix to obtain evidence of the construct validity of the data, and the Satorra-Bentler 2 statistic was used for model adaptation. Cronbach’s alpha internal consistency coefficients were calcu-lated to obtain evidence of reliability. Results: When the evidence of reliability and validity obtained were evaluated together, it was found that the scale factor met the good measure of burnout and that the factor design of Maslach Burnout Inventory was confirmed. Discussion: With these features, the scale can be used to determine the burnout of parents with autism spectrum disorder in their children

Key words: Autism Spectrum Disorder, Burnout, Parent, Maslach BurnoutMaslach Tükenmişlik Ölçeğinin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların anne-babalarında kullanılabilirliğinin belirlenmesi

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin, çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan anne-babaların tükenmişliklerinin belirlenmesinde kullanılabilirliğinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışma kapsamında ölçe-ğin psikometrik niteliklerini ortaya koymak amacıyla 236 katılımcıdan veri toplanmıştır. Verilerin yapı geçerliliğine kanıt elde etmek için asimptotik kovaryans matrisi üzerinden doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve model uyumu için Satorra-Bentler 2 istatistiği temel alınmıştır. Güvenilirlik kanıtı elde etmek amacıyla Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular: Elde edilen güvenilirlik ve geçerlilik kanıtları birlikte değerlendirildiğinde ölçe-ğin tükenmişlik belirlemesinde iyi ölçütünün karşılandığı ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin faktör deseninin doğru-landığı görülmüştür. Sonuç: Ölçek bu özellikleri ile çocuklarında otizm spektrum bozukluğu olan anne-babaların tükenmişliklerinin belirlenmesinde de kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Tükenmişlik, Ebeveyn, Maslach TükenmişlikShare this Article


Advertisement
Journal of Interdisciplinary Histopathology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons