Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121


Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them

Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan.

Abstract
Objective: The main purpose of the study is to evaluate the job satisfaction and stress of the health professionals working in a state hospital according to their sociodemographic characteristics and to reveal whether there are any relations between them. Methods: Data have been obtained by means of a form including Minnesota Job Satisfaction Scale, Perceived Job Stress Scale and sociodemographic variables on totally 180 health professionals who are employed in Sivas Numune Hospital. Findings: In our study, it was evaluated that the job satisfaction points of the males were higher when compared to females, those of post-graduates were higher than those of graduates and undergraduates and those of doctors were higher than those of nurses in a statistically important level. The external satisfaction points of the group over 45 when compared to that of the group under 34 and those of other health professionals when compared to nurses were found to be statistically higher. It was found that job stress points of women were higher compared to males, those of the graduates of secondary education, undergraduates and graduates were higher than those of postgraduates, and the job stress points of the nurses were higher than those of doctors and other health professionals. There is a meaningful negative correlation between job satisfaction and job stress. No statistically important difference was found with reference to their marital status, whether they have children and their work years. Results: In our study, job satisfaction and job stress of the health care professionals were studied sociodemographically. In healthcare institutions, besides the satisfaction of the patients, it is also important to deal with and find solutions to the problems of the health care personnel for the establishment of job satisfaction and eliminate job stress.

Key words: Health professionals, job satisfaction, job stressSağlık çalışanlarının iş doyumu ile algılanan iş stresi ve aralarındaki ilişki

Özet
Amaç: Çalışmanın temel amacı, bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumlarını ve iş streslerini sosyodemografik özelliklerine göre değerlendirmek ve aralarında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Veriler Sivas Numune Hastanesi’nde çalışan toplam 180 sağlık çalışanında Minnesota İş Doyumu Ölçeği, Algılanan İş Stresi Ölçeği ve sosyodemografik değişkenleri içeren bir form doldurularak elde edildi. Bulgular: Çalışmamızda erkeklerde kadınlara göre, lisansüstü mezunlarında ön lisans ve lisans mezunlarına göre, hekimlerde hemşirelere göre iş doyumu puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Kırk beş yaşından büyük yaş grubunda 34 yaşından küçük yaş grubuna göre ve diğer sağlık çalışanlarında hemşirelere göre dış doyum puanları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Kadınlarda ve hemşirelerde iş stresi puanları diğer gruplardan yüksek, lisansüstü mezunlarında düşük bulunmuştur. İş doyumu ile iş stresi arasında anlamlı düzeyde negatif bir korelasyon vardır. Sonuç: Çalışmamızda sağlık çalışanlarının iş doyumu ve iş stresi sosyodemografik olarak incelenmiştir. Sağlık kurumlarında hasta memnuniyetinin yanı sıra, çalışanların sorunlarıyla ilgilenilmesi ve çözüm üretilmesi iş doyumunun sağlanması ve iş stresinin giderilmesi için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, iş doyumu, iş stresiShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Article Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons