Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1Mastalgia in Female Medical Students, Mansoura University, Egypt

Noha Eladawi, Abdel-Hady El-Gilany, Doaa Abdel-Hady, Ahmed Gibreel.

Cited by (2)

Abstract
AIM: Mastalgia is common and could heavily affected females' life. Objectives: To estimate the prevalence of mastalgia, its characteristics and predisposing factors among a sample of female medical students in Mansoura University.
METHODS: A cross-sectional descriptive study was conducted on 797 female medical students in Egypt. Data was collected through a self-administered questionnaire covering the presence of breast pain and its characteristics, exacerbating factors, breast pain questionnaire (McGill) as well as effect on usual activities and treatment practices.
RESULTS: Among 797 students, 26.7% had mastalgia. The mean duration of pain was 2.6±1.58 days. According to McGill pain score, the mean scores of sensory and affective pain were 2.6±2.3 and 0.93±1.4, respectively. The independent risk factors of mastalgia were: breast infection; breast mass; being married and excess consumption of fatty diet. The commonest adopted management strategy for pain was by wearing a firm bra (47.5%) or drinking hot drinks and herbs (43.7%). A well fitting bra has been shown to reduce pain.
CONCLUSIONS: Breast pain or mastalgia is a common symptom in females. A larger representative study including non-university and minority populations would be expected to give better epidemiologic and clinical features of mastalgia as well as its effect on women's activity and productivity.

Key words: Mastalgia – Medical students - McGill pain score.Mısır’da Mansoura Üniversitesi Kadın Tıp Öğrencilerinde Mastalji

Özet
AMAÇ: Mastalji sık görülür ve kadının hayatını ağır şekilde etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı, Mısır’da Mansoura Universitesinde kadın tıp öğrencileri arasında mastalji prevalansını, özelliklerini ve predispozan faktörlerini tahmin etmektir.
YÖNTEM: Kesitsel tanımlayıcı tipteki bu çalışma Mısır’da 797 kadın tıp öğrencisi arasında gerçekleştirildi. Veriler, meme ağrısı varlığını ve özelliklerini, ağrıyı arttıran faktörleri, göğüs ağrısı soru formunu (McGill), günlük aktivitelere etkisini ve tedavi uygulamalarını içeren, kendi kendini doldurulan soru formu ile toplandı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 797 öğrenciden %26,7’sinin mastalyisi vardı. Ortalama ağrı süresi 2,6±1,58 gündü. McGill Ağrı Skoruna göre hassasiyet ve etkileyici ağrı skorları sırasıyla 2,6±2,3 ve 0,93±1,4 idi. Mastalji için bağmsız risk faktörleri; meme enfeksiyonu, memede kitle, evli olma ve aşırı yağlı diyetti. Ağrı için en çok benimsenen baş etme stratejisi sıkı sütyen giyme (%47,5) veya sıcak içecekler ve bitkilerdi (%43,7). İyi uyan sütyenin ağrıyı azalttığı gözlendi.
SONUÇ: Meme ağrısı (mastalji) kadınlarda sık bir semptomdur. Üniversite dışındakileri ve azınlık toplulukları da içeren daha geniş temsili bir çalışma mastaljinin epidemiyolojik ve klinik özelliklerini daha iyi yansıtacaktır. Ayrıca kadınların aktifliği ve üretkenliği üzerine mastaljinin etk

Anahtar Kelimeler: Mastalji, Tıp Öğrencisi, McGill Ağrı SkoruShare this Article


Advertisement
Journal of Apitherapy

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons