Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

Med J Bakirkoy. 2012; 8(1): 50-52


Late presentation of jejunal perforation due to blunt abdominal trauma (Cow bump): Case report

Zafer Kılbaş, Sezai Demirbaş, Ali Kağan Coşkun, Orhan Kozak, Turgut Tufan.

Abstract
Isolated small bowel injury due to blunt abdominal trauma is very rare, and motor vehicle accident is the leading cause. In this study, we present a case of 78 year-old man with isolated jejunal perforation due to blunt abdominal trauma (cow bump). At admission, his general condition was down and vital signs were within abnormal limits. On physical examination, muscular rigidity and rebound tenderness was obtained in the whole abdomen. Computed tomography revealed intestinal perforation by showing free air and free şuid in the abdomen. At exploration, 2-cm perforation zone 110 cm distal to the Treitz ligament, in the antimesenteric side of jejunum, was seen and also the small bowel was ischemic and edematous. The patient underwent two-staged surgery; in the first step, the abdomen was irrigated, aspirated and loop jejunostomy was performed. In the second step, 72 hours later, to avoid the complications of proximal jejunostomy, stoma closure was performed. In conclusion, diagnosis of small bowel perforation after blunt trauma is challenging and the mechanism of injury, history, and serial physical examination and computed tomography play an important role in diagnosis.

Key words: Blunt abdominal trauma, small bowel perforationKünt travmaya bağlı (inek süsmesi) geç dönem ortaya çıkan jejunum perforasyonu: Olgu sunumu

Özet
Künt karın travmasına bağlı izole ince bağırsak yaralanması oldukça nadirdir ve motorlu araç kazaları en önemli nedenidir. Bu çalışmada, künt karın travması (inek süsmesi) sonucu izole jejunum perforasyonu gelişen 78 yaşında bir erkek olguyu sunuyoruz. Kabul anında, hastanın genel durumu oldukça bozulmuştu ve vital bulguları anormal sınırlardaydı. Fizik muayenesinde, tüm karında musküler rijidite ve rebound pozitişiği saptandı. Bilgisayarlı tomografi karın içi serbest hava ve sıvıyı göstererek barsak perforasyonu tanısını doğrulamaya yardımcı oldu. Eksplorasyonda, Treitz ligamentinden 110 cm distalde, jejunum antimezenterik kenarında 2 cm’lik perforasyon alanı gözlendi ve barsakların ödemli ve iskemik olduğu görüldü. Hasta iki etaplı ameliyata alındı; ilkinde karın içi serum fizyolojik ile yıkandı, aspire edildi ve loop jejunostomi uygulandı. 72 saat sonra gerçekleştirilen ikinci etapta, proksimal jejunostominin komplikasyonlarından korunmak için stoma kapatılması gerçekleştirildi. Sonuç olarak, künt travma sonrası barsak perforasyonu tanısı güçtür ve travmanın oluş şekli, hikaye, tekrarlayan fizik muayeneler ve bilgisayarlı tomografi tanıda oldukça önemli rol oynar

Anahtar Kelimeler: Künt karın travması, ince bağırsak, perforasyonuShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons